Ifishinte Fya Muli Baibele
Iciputulwa 1: "Ifintu ifikumineUbufumu bwakwa Lesa" (Imilimo 8:12)
Isambililo 1: LESA
Ukubako Kwakwa Lesa | Umusango Wakwa Lesa | Ishina No Musango Wakwa Lesa | BaMalaika | Cakulundapo (''Lesa Mupashi'' (Yohane 4:24), Ukubomfya Ishina Lyakwa Lesa, Ukusokoloka Kwakwa Lesa) | Amepusho
Isambililo 2: Umupashi Wakwa Lesa
Umupashi wakwa Lesa: Ukulondolola | Ukuputwamo | Ifya bupe Fya Mupashi Wa Mushilo | Ukufumishiwapo Kwa Fyabupe | Baibele E Maka Eka | Cakulundapo (Bushe Umupashi wa Mushilo muntu?, Umusango wa kucita bu Muntu, Ubwina Kalvini, ''Imwe mukapokelela ica bupe ca Mupashi wa Mushilo'' (Imilimo 2:38)., ''Ifishibilo ifi fikakonka bene abatetekela'' (Marko 16:17)) | Amepusho
Isambililo 3: Ifilayo Fyakwa Lesa
Ukulondolola | Icilayo mu Edeni | Icilayo kuli Nowa | Icilayo kuli Abrahamu | Icilayo Kuli Dabidi | Cakulundapo (Ukonaula Kwa Myulu Ne Calo, Ukutunga Kwa 'Bwina Israele Bwa Bwina Briteni') | Amepusho
Isambililo 4: Lesa Ne Mfwa
Umusango wa Muntu | Umweo | Umupashi Wa Muntu | Imfwa Ili Kukaanaishiba | Ukubuuka Kwa Bafwa | Ubupingulo | Icifulo Ca Cilambu: Umulu Nangu Icalo? | Ukukuma Kuli Lesa | Ku Mbo | Cakulundapo (Umutwala, Ifiwa No Kubwela Ku bafwa, Bushe Musango Nshi Ifwe Tubuuka Nao Ukufuma Ku Bafwa?, 'Ukuululwa') | Amepusho
Isambililo 5: Ubufumu Bwakwa Lesa
Ukulondolola Ubufumu | Ubufumu Nomba Tabulapampamikwa | Ubufumu Bwakwa Lesa Mu Nshita Sha Kale | Ubufumu Bwakwa Lesa Kuntanshi | Millennium | Cakulundapo (Icituntulu Ca Bufumu, Ukwipifya Kwa Lyashi Lya Kale Lyakwa Israele) | Amepusho
Isambililo 6: Lesa No Bubi
Lesa No Bubi | Kasebanya Na Satana | Ifiwa | Cakulundapo (Ubuloshi, Bushe Cinshi Cacitike Mu Edeni?, Lusifa, Amatuunko Yakwa Yesu, Ubulwi Mu Mulu) | Amepusho

Iciputulwa 2: "Ifintu ifikumine... ishina lyakwa Yesu Kristu" (Imilimo 8:12)
Isambililo 7: Intulo Yakwa Yesu
Amasesemo Ya Cipingo Ca Kale palwakwa Yesu | Ukufyala Kwakwa Nacisungu | Icifulo Cakwa Kristu Mu Kupekanya Kwakwa Lesa | ''Mu Kutendeka Mwali Icebo'', Yohane 1:1-3. | Cakulundapo (Yesu Wa Kale, ''Ine Nafumine Ku Mulu'', Bushe Yesu Aapangile Icalo?, ''Intanshi Abrahamu taaliko, Ine Eko Ndi'' (Yohane 8:58), Melkisedeki) | Amepusho
Isambililo 8: Umusango Wakwa Yesu
Ukulondolola | Ubupusano Pakati Kakwa Lesa Na Yesu | Umusango Wakwa Yesu | Ubuntunse Bwakwa Yesu | Ukwampana Kwakwa Lesa Na Yesu | Cakulundapo (''Pa Kuba Mu Musango Wakwa Lesa'') | Amepusho
Isambililo 9: Umulimo Wakwa Yesu
Ukucimfya Kwakwa Yesu | Umulopa Wakwa Yesu | Ukupeela Pali Ifwe No Mwine | Yesu Ngo Mwiminishi Wesu | Yesu Na Mafunde Yakwa Mose | Isabata | Cakulundapo (Bushe Yesu aafyelwe pa 25 December?) | Amepusho
Isambililo 10: Ulubatisho Muli Yesu
Ubukulu Bwa Kucindama Kwa Lubatisho | Bushe Ifwe | Umwalola Ulubatisho | Ulubatisho Ne Pusukilo | Cakulundapo (Ulubatisho libili, Icipimo Ca Kwishiba Ukufwaikwa Intanshi Ya Lubatisho, Umupuupu Pa Capindama, Icilangililo Ca Kuboomba Pa Lubatisho) | Amepusho
Isambililo 11: Umweo Muli Kristu
Ukulondolola | Umushilo | Ukuboomfya Amaka | Amashiwi Ya Buteeko | Amaliila Ye Sonde | Ukusambilila Baibele | Ipepo | Ukubila | Umweo Mu Lukuta | Ukumokaula Umukate | Icupo | Isenge | Amepusho

Appendices
1: Amashiwi Mu Bwipi Aya Masambilisho Yatuntulu Aya Muli Baibele | 2: Imibeele Yesu Ku Kusambilila Icine Ca Muli Baibele | 3: Ukupalama Kwa Kubwela Kwakwa Kristu | 4: Ubupingushi Bwakwa Lesa

Home  |   |  Full Version