BIBLIJOS Pagrindai
STUDIJŲ VADOVAS:
atskleidžiantis tikros krikščionybės džiaugsmą ir taikingumą
1 DALIS:  Mokymas "apie Dievo Karalystę"
1 skyrius: Dievas
Įvadas | Dievo egzistavimas | Dievo asmenybė | Dievo vardas ir charakteris | Angelai | Papildymas ("Dievas yra dvasia" (Jn 4:24), Dievo Vardo naudojimas, Dievo apsireiškimo būdai) | Klausimai
2 skyrius: Dievo Dvasia
Dievo Dvasia: apibrėžimas | Įkvėpimas | Šventosios Dvasios dovanos | Dovanų atėmimas | Biblija ­ vienintelis autoritetas | Papildymas (Ar Šventoji Dvasia ­ asmuo?, Personifikacijos principas, Kalvinizmas, "Jūs gausite Šventosios Dvasios dovanų" (Apd 2:38), "Šitie ženklai lydės įtikėjusiuosius" (Mk 16:17)) | Klausimai
3 skyrius: Dievo pažadai
Įvadas | Pažadai Edene | Pažadai Nojui | Pažadai Abraomui | Pažadai Dovydui | Papildymas (Dangaus ir žemės sunaikinimas (Apr 21:1; 2Pt 3:6-12), "Britų izraelizmo" pretenzijos) | Klausimai
4 skyrius: Dievas ir mirtis
Žmogaus prigimtis | Siela | Žmogaus dvasia | Mirtis ­ būsena be sąmonės veiklos | Prisikėlimas | Teismas | Atlygio vieta ­ dangus ar žemė? | Atsakomybė prieš Dievą | Pragaras | Papildymas (Skaistykla, Vaiduokliai ir persikūnijimas, Su kokia prigimtimi mes būsime prikelti?, "Pagriebimas") | Klausimai
5 skyrius: Dievo Karalystė
Karalystės apibūdinimas | Karalystė šiuo metu nėra įkurta | Dievo Karalystė praeityje | Dievo Karalystė ateityje | Tūkstančio metų viešpatija | Papildymas (Karalystės tikroviškumas, Izraelio istorijos apžvalga) | Klausimai
6 skyrius: Dievas ir blogis
Dievas ir blogis | Velnias ir šėtonas | Demonai | Papildymas (Kerėjimas, Kas įvyko Edene?, Luciferis, Jėzaus gundymai, Kova danguje) | Klausimai
2 DALIS: Mokymas "apie . . . Jėzaus Kristaus vardą" (Apd 8:12)
7 skyrius: Jézaus Kilmé
Senojo Tesatmento pranaųystés apie Jézū | Gimimas ių nekaltos mergelés | Kristaus vieta Dievo plane | "Pradżioje buvo żodis"(Jn 1:1-3) | Papildymas (Jézaus istoriųkumas, "Aų nużengiau ių dangaus", Ar Jézus sutvéré żemź?, "Pirmiau, negu buvo Abraomas, Aų Esu" (Jn 8:58), Melchizedekas) | Klausimai
8 skyrius: Jėzaus prigimtis
Įvadas | Skirtumai tarp Dievo ir Jėzaus | Jėzaus prigimtis | Jėzaus žmogiškumas | Dievo ir Jėzaus tarpusavio santykiai | Papildymas ("Turėdamas Dievo prigimtį") | Klausimai
9 skyrius: Jėzaus darbai
Jėzaus pergalė | Jézaus Kraujas | Atnaša už mus ir už save | Jėzus ­ mūsų atstovas | Jėzus ir Mozės Įstatymas | Šabas | Papildymas (Nukryžiuotojo atvaizdas, Ar tikrai Jėzus gimė gruodžio 25?) | Klausimai
10 skyrius: Krikštas į Jėzų
Ypatinga krikšto svarba | Kaip mes turėtume krikštytis? | Krikšto reikšmė | Krikštas ir išgelbėjimas | Papildymas (Pakartotinis krikštas, Žinių lygis, reikalingas prieš krikštą, Piktadarys ant kryžiaus, Krikšto apeigų pavyzdis) | Klausimai
11 skyrius: Gyvenimas Kristuje
Įvadas | Šventumas | Jėgos panaudojimas | Politinė veikla | Žemiški malonumai | Biblijos studijavimas | Malda | Pamokslavimas | Bendruomeninis gyvenimas | Duonos laužymas | Vedybos | Bendravimas | Klausimai

Priedas
1: Pagrindininų Biblijos mokymo tiesų apžvalga | 2: Mūsų požiūris į Biblijos tiesų mokymąsį | 3: Kristaus sugrįžimas arti | 4: Dievo teisingumas

 Biblijos Pagrindai