Bybele Beginsels
Studie 5: Die Koninkryk Van God
Die Koninkryk Gedefinieer | Die Koninkryk Bestaan Nie Nou Al Nie | Die Koninkryk Van God In Die Verlede | Die Koninkryk Van God In Die Toekoms | Die Millennium | Inset (Die Koninkryk Is 'N Letterlike Werklikheid., Opsomming Van Die Geskiedenis Van Israel) | Vrae

5.5 HET MILLENNIUM

De lezer mag heel waarschijnlijk op dit stadium van onze studie vragen "Is deze voorstelling van het Koninkrijk van God niet te menslijk?" Mensen in het Koninkrijk van God zullen nog kinderen voortbrengen (Jesaja 65:23) en zelfs nog sterven (Jesaja 65:20). Deze mensen zullen nog verschillen hebben welke Christus zal uiteenzetten (Jesaja 2:4); Zij zullen nog steeds de grond moeten bewerken om te overleven, alhoewel dit veel makkelijker zal zijn als nu.


Dit alles blijkt ver verwijderd te zijn van de beloftes dat de rechtvaardigen het eeuwige leven, en een natuur zoals die van God zullen ontvangen, en gelijk zullen staan aan de engelen (Lucas 20:35,36). Het antwoord hierop ligt in het feit dat het de eerste periode van het Koninkrijk van God 1000 jaar (een millennium) (Openbaring 20:2-7) zal duren. Gedurende deze 1000 jaar zullen er twee groepen mensen op de aarde leven:
1. De rechtvaardigen (naamgenoten) – degene die Christus aanvaardbaar gevolgd hebben in dit leven en die het eeuwige leven gegeven zal worden bij de oordeelsdag.
2. De gewone sterfelijke mensen die niet de ware Evangelie boodschap gekend hebben bij Jezus wederkomst– zij zijn niet verantwoordelijk bij Jezus’ rechterstoel .

Met de ontvangst van het eeuwige leven op de oordeelsdag zal de rechtvaardige niet meer kunnen sterven of kinderen voortbrengen . De beschrijving van mensen die wel deze ervaringen in het Koninkrijk hebben, verwijst dus naar die tweede groep – degene die leven tijdens Christus ‘ wederkomst, maar die niet van God’s eisen geweten hebben.

De beloning van de rechtvaardige is om als koningen en priesters op de aarde te regeren (Openbaring 5:10). Koningen moeten over iemand regeren; degene die geen verantwoording konden doen bij Jezus’ oordeelsdag zullen dus sterfelijk in het Koninkrijk wezen, en daar zullen zij over regeren. Door "in Christus" te zijn zal de rechtvaardige deel hebben in Zijn beloning – om koningen te zijn over de hele aarde :- "En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb " (Openbaring 2:26,27).

Christus‘ gelijkenis over de ponden krijgt nu betekenis. De getrouwe diensknecht was beloond met tien en vijf steden om over te regeren in het Koninkrijk (Lucas 19:12-19). Kennis van God’s wegen zal zich niet onmiddellijk verspreiden wanneer Jezus als Koning wordt verklaard in Jeruzalem; mensen zullen naar Jeruzalem optrekken om meer kennis over God te krijgen (Jesaja 2:2,3). Dit zal de plicht van de rechtvaardigen zijn om de kennis van God en dus Zijn Koninkrijk te verspreiden.

In het Koninkrijk van God in het Oude Testament ( het volk Israel) was het de plicht van de priesters om de kennis van God aan het volk te leren (Maleagi 2:5-7). Zij waren voor dit doel in verschillende dorpen in Israel geplaatst. De rechtvaardigen zullen de rol van de priesters in het meer glorierijke Koninkrijk van God wat nog moet komen, overnemen. (Openbaring 5:10).

Wat zal er gebeuren als Christus vandaag komt ?
1. De verantwoordelijke ontslapenen zullen opgewekt worden en samen met de verantwoordelijken die nog leven naar de rechterstoel genomen worden.
2. De verantwoordelijke ongehoorzamen zullen met de dood gestraft worden en de rechtvaardigen zullen het eeuwige leven ontvangen. De naties die Christus tegenstaan zullen ook ge-oordeeld worden.
3. De rechtvaardigen zullen dan over de sterfelijken die nog leven, die niet voor God verantwoordelijk zijn, regeren en hun het Evangelie leren als "koningen en priesters" (Openbaring 5:10).
4. Bovengenoemde zal voor 1000 jaar duren. Gedurende die tijd zullen de sterflijken het Evangelie horen en dus verantwoordelijk tot God worden. Deze mensen zullen langere en gelukkigere levens hebben.
5. Aan het einde van het millennium zal er een opstand tegen Christus en Zijn naamgenoten zijn, maar God zal dit onderdrukken (Openbaring 20:8,9).
6. Aan het einde van de 1000 jaar zullen allen die gedurende deze tijd gestorven zijn, opgewekt en geoordeeld worden (Openbaring 20:5,11-15).
7. De ongelovigen onder hen zullen vernietigd worden, en de rechtvaardigen zullen zich bij Jezus voegen en voor eeuwig leven.

Het doel van God met de aarde zal dan vervuld zijn. Die zal bewoond worden door onsterfelijke, rechtvaardige mensen. God‘s naam "YaHWeH ELOHIM", (wat "Hij die in een groep machtigen geopenbaard zal worden" betekend), zal dan vervuld zijn. Nooit weer zal zonde, en dus de dood, op aarde ervaard worden. De belofte van Gen 3:15 dat de slang totaal verbrijzeld zou worden, zal dan vervuld zijn. Jezus zal regeren in het millennium totdat " …. Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft.

Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen." (1 Korinthiers 15:25-28).

Het einde is dus wanneer Jezus het Koninkrijk aan God overdraagt. Wat daarna zal volgen wordt niet aan ons vertelt ; al wat wij weten is dat wij dan het eeuwige leven en God‘s karakter zullen hebben, en dat ons God zal verheerlijken en behagen. een Correkt begrip van het Koninkrijk van God is uiterst noodzakelijk voor zaligheid. Wij pleiten dus bij de lezer om deze studie ernstig te overwegen en de teksverwijzingen die aangehaald zijn na te gaan.

God wil dat wij in Zijn Koninkrijk komen. Zijn hele doel is dat wij een werkelijk deel daarin hebben. De doop maakt ons deel van de beloftes aangaande Het Koninkrijk. Het is moeilijk om te geloven dat slechts een paar jaar van nederige gehoorzaamheid aan God voor ons een eeuwig leven in het glorierijke Koninkrijk kan teweeg brengen.

Toch moet ons geloof in God‘s grote liefde vaststaan. Wat ook onze korte termijn problemen mogen zijn, het is zeker geen rede om de roeping van het Evangelie weerstaan.
"Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?" (Romeine 8:31).

"Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden" (Romeine 8:18).

"Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid;" (2 Korinthiers 4:17).


  Back
Home
Next