Bybele Beginsels
Studie 5: Die Koninkryk Van God
Die Koninkryk Gedefinieer | Die Koninkryk Bestaan Nie Nou Al Nie | Die Koninkryk Van God In Die Verlede | Die Koninkryk Van God In Die Toekoms | Die Millennium | Inset (Die Koninkryk Is 'N Letterlike Werklikheid., Opsomming Van Die Geskiedenis Van Israel) | Vrae

5.4 HET KONINKRIJK VAN GOD IN DE TOEKOMST

Thema’s 1 en 3 van deze studie hebben heelwat inlichtingen verschaft aangaande hoe het koninkrijk van God eruit zal gaan zien. We hebben gezien dat aan Abraham belooft is, dat mensen van over de hele wereld door zijn nageslacht (Jezus) gezegend zullen worden.

Romeinen 4:13 duidt aan dat de hele wereld beerfd zal worden door diegene die in "Abraham’s nageslacht" (of te wel "in" Christus) zijn. De beeld-profetie van Daniel hoofstuk 2 verduidelijkt hoe Christus zal terugkeren als de kleine rots en dan zal het Koninkrijk zich geleidelijk over de hele aarde verspreiden (vergelijk Psalm 72:8). Dit betekend dat het Koninkrijk van God niet alleen in Jeruzalem of alleen in het land Israel gevestigd zal wezen, zoals sommigen menen, alhoewel dit gebied zeker het middelpunt zal zijn.

Diegene die Christus volgen in dit leven zullen "koningen en priesters" wezen en op aarde regeren (Openbaring 5:10). Zij zullen over nederzettingen van verschillende grotes en aantallen regeren; een zal over tien steden regeren, een ander zal over vijf steden regeren (Lucas 19:17). Christus zal Zijn heerschappij over de aarde met hen delen (Openbaring 2:27; 2 Timotheus 2:12).

"Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid, en vorsten zullen heersen naar het recht" (Jesaja 32:1).

"onder vreugde en jubel worden zij binnengeleid, zij komen in des konings paleis. Op de plaats uwer vaderen zullen uw zonen staan, gij zult hen tot vorsten stellen over het ganse land." (Psalm 45:16,17).

Christus zal voor eeuwig op David’s hervestigde troon regeren (Lucas 1:32,33), met ander woorden Hij zal David‘s plek en positie van heerschappij hebben, die in Jeruzalem was. Jeruzalem zal dus de hoofstad van het toekomstige Koninkrijk wezen. Het is in deze tijd dat de tempel weer gebouwd zal worden (Ezechiel 40-48). Terwijl mensen God wereldwijd zullen prijzen (Maleachi 1:11), zal deze tempel het fokus-punt van de wereldse eerbied en aanbidding wezen. Naties zullen "van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de HERE van de heerschare, en om het Loofhuttenfees te vieren" bij de tempel in Jeruzalem (Zacharia 14:16).

een Jaarlijkse pelgrimsreis naar Jeruzalem wordt ook voorspeld in Jesaja 2:2-3: "En het zal geschieden in het laatse der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vasstaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natien zullen optrekken en zeggen:

Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem."

Dit blijkt een beeld te zijn van de vroege dagen van het Koninkrijk, wanneer het Woord van God en de kennis van Christus‘ heerschappij door Zijn naamgenoten aan anderen verspreid wordt. Hier is een beeld van oprechte enthousiasme met betrekking tot godsdienstige aanbidding.

Een van de grootste tragedies van onze tijd, is dat de meeste mensen God voor politieke, sociale, culturele of emotionele redenen "aanbidden"; eerder dan op grond van een waar begrip en kennis van God als hun Vader en Schepper. In het Koninkrijk zal er een wereld-wijd enthousiasme zijn om de wegen van God te leren en te kennen; mensen zullen zo gemotiveerd zijn door deze begeerte dat zij van overal in de wereld naar Jeruzalem zullen reizen om meer kennis van God op te doen.

In plaats van de verwarring en onrechtvaardigheid wat door het menselijk rechtssysteem en administratie van gerechtigheid veroorzaakt wordt, zal er een universele rechtscode -"de wet, en het Woord van God"- zijn, wat door Christus vanaf Jeruzalem uitgevoerd zal worden. De algemene gretigheid om de ware kennis van God te bekomen zal de natuurlijke spanningen die vandaag tussen zekere naties bestaat, verminderen.

De beschrijving van alle "volken die optrekken" naar Jeruzalem (Jesaja 2:3) is soortgelijk aan die van Jesaja 60:5 waar de Joden allemaal bij elkaar samenkomen met de niet-Joden om God in Jeruzalem te aanbidden. Dit past perfect in de Koninkrijk profetie van Zacharia 8:20-23: " Zo zegt de HERE der heerscharen: Wederom zullen er volken komen en inwoners van vele steden, en de inwoners van de ene zullen zich begeven naar die van de andere, en zeggen: Laten wij toch heengaan om de gunst des HEREN af te smeken en om de HERE der heerscharen te zoeken; ook ik wil gaan. Ja, vele natien en machtige volken zullen komen om de HERE der heerscharen te Jeruzalem te zoeken en de gunst des HEREN af te smeken. Zo zegt de HERE der heerscharen:

In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judeese man, en zeggen: Wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is. "

Dit schept een beeld van de Joodse natie die “ tot een hoofd en niet tot een staart " van de naties gemaakt wordt (Deuteronomium 28:13), als gevolg van hun berouw en gehoorzaamheid. De Joodse grondslag van God‘s plan van verlossing zal dan door iedereen gewaardeerd worden. De onkunde hierover in het Christendom zal plotseling beeindigd worden. Mensen zullen dan enthousiast deze dingen bespreken zodat zij de Joden kunnen vertellen: "wij hebben gehoord dat God met jullie is". Gesprekken zullen eerder over geestelijke dingen dan over lege dingen gaan die het huidige wereldse denken overheersen.

Met deze grotere toewijding tot goddelijkheid is het geen wonder dat Christus "zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natien; Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hen speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. " (Jesaja 2:4).

He absolute gezag van Christus en de totale rechtvaardigheid van zijn oordeel in geschilpunten, zal tot gevolg hebben dat naties vrijwillig hun wapentuig in landbouw werktuigen zullen veranderen en alle militaire training zullen staken. "In zijn dagen bloeie de rechtvaardige en grote vrede, totdat er geen maan meer is." (Psalm 72:7).

Geestelijkheid zal dan verheven worden en respect zal betoond worden aan diegene die God’s karaktertrekken van liefde, genade, gerechtigheid enz. openbaren. Vergelijk dit met de huidige wereldse ophemeling van diegene die trots, zelfingenomen en zelfzuchtig ambitieus is! Het gewillig "smeden van ploegscharen uit zwaarden" zal deel uitmaken van een veel grotere landbouwkundige verandering die over de aarde zal plaatsvinden. Als gevolg van Adam’s zonde was de aarde vervloekt. (Genesis 3:17-19). Dit heeft tot gevolg gehad dat de mensen veel moeite moesten doen om iets daaruit te produceren.

In het Koninkrijk zal er

"…. Een overvloed van koren zijn in het land; op de toppen der bergen golve zijn vrucht als op de Libanon, en de stedelingen mogen opbloeien als het kruid der aarde. " (Psalm 72:16), en

"Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat de ploeger zich aansluit bij de maaier en de druiventreder bij hem die het zaad strooit; dan zullen de bergen druipen van jonge wijn en al de heuvelen daarvan overvloeien. " (Amos 9:13).

De verbeterde vruchtbaarheid van de aarde, en de vermindering van de vloek die over de aarde in Eden uitgesproken was, worden in bovengenoemde verzen weerspiegeld. De enorme vruchtbaarheid van het land zal veel mensen betrekken. De profetieen over het Koninkrijk scheppen de indruk dat mensen zullen terugkeren naar zelfonderhoudende landbouwkundige levenstijlen:- "Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom, zonder dat iemand hen opschrikt; want de mond van de HERE der heerschare heeft het gesproken. " (Micha 4:4).

Deze zelf-onderhouding zal het misbruik, wat in elk systeem waar arbeid voor geld geboden wordt voorkomt, uitschakelen. Een levenlang werken om een ander rijk te maken zal iets van het verleden wezen. "Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten; zij zullen niet bouwen, opdat een ander er wone; zij zullen niet planten, opdat een ander het ete, want als de levensduur der bomen zal de leeftijd van mijn volk zijn en van het werk hunner handen zullen mijn uitverkorenen genieten. Zij zullen niet tevergeefs zwoegen en geen kinderen voortbrengen tot een vroegtijdige dood, want zij zullen een door de HERE gezegend geslacht zijn, en hun nakomelingen met hen." (Jesaja 65:21-23).

Jesaja 35:1-7 bevat een ongeevenaarde profetie over hoe vruchtbaar het land zal zijn en hoe dit een ongekende blijdschap zal teweegbrengen: "De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien, ja, juichen en jubelen. De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven, de luister van de Karmel en van Saron; zij zullen aanschouwen de heerlijkheid des HEREN, de luister van onze God.
Sterkt de slappe handen en verstevigd de knikkende knieen. Zegt tot de versaagden van hart: Weest sterk, vreest niet; zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen. Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden; dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen; want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe, en het gloeiende zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen; waar de jakhalzen verblijven en legeren, zal gras met riet en biezen zijn."

Zelfs de natuurlijke agressie tussen dieren zal verwijderd worden :
"De wolf en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als het rund, en de slang zal stof tot spijze hebben; zij zullen geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, zegt de HERE." (Jesaja 65:25).

"Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken."
(Jesaja 11:6-8).

Net zoals de vloek die op de natuurlijke schepping geplaatst was, verlicht zal worden, zo zal ook de vloek die op de mens geplaatst was verlicht worden. Zo spreekt Openbaring 20:2,3 in symbolische taal van de duivel (Zonde en het effect daarvan), die "gebonden" of beperkt wordt gedurende een millennium (1000 jaar).

Levensjaren zullen zodanig toenemen dat iemand die op de ouderdom van 100 sterft, als een kind beschouwt zal worden (Jesaja 65:20). Vrouwen zullen minder lijden tijdens een geboorte beleven (Jesaja 65:23). "Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden; dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen; want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe. " (Jesaja 35:5,6). Het zal zo zijn als gevolg van de gaven van de Geest die weer bezeten zullen worden (vergelijk Hebreen 6:5).

Het kan niet vaak genoeg beklemtoond worden dat het Koninkrijk van God niet gezien moet worden als een tropisch eiland of paradijs, waar de gelovigen leven en zonnebaden in de heerlijkheid van de natuur. Het fundamentele doel van het Koninkrijk van God is om aan God heerlijkheid te geven, totdat de hele aarde vol zal zijn van Zijn glorie "gelijk de wateren die de zeebodem bedekken" (Habbakuk 2:14). Dit is God’s uiteindelijke doel : " Evenwel, zo waar Ik leef en de heerlijkheid des HEREN de ganse aarde vervullen zal… " (Numeri 14:21).

Glorie voor God betekend dat de inwoners van de aarde Hem bij Zijn naam zullen kennen, en Zijn karaktertrekken waarderen en naleven. Omdat de wereld in zo’n toestand zal zijn, zal God toezien dat de natuurlijke aarde dit ook reflecteerd. Dus "De ootmoedigen zullen de aarde (in het Koninkrijk) bezitten en zij zullen zich verlustigen in grote vrede" (Psalm 37:11), eerder dan om een "gemakkelijk" leven te genieten. Degene die "hongeren en dorsten naar de geregtigheid, zullen verzadigd worden" in het Koninkrijk van God (Mattheus 5:6).

Juist de gedachte van het bezit van het eeuwige leven in het Koninkrijk wordt dikwijls gebruikt om mensen te lokken tot een interesse in de ware Evangelie Boodschap. Het bezit daarvan in het Koninkrijk zal echter een bijzaak zijn vergeleken bij de werkelijke reden van onze aanwezigheid in het Koninkrijk- welke is om God te verheerlijken. In de tijd die overblijft nadat wij gedoopt zijn, moet onze waardering hiervoor ontwikkelen en groeien. Zelfs alleen maar tien jaar van een leven van absolute perfectie en een volmaakt schoon geweten met God, is al de trauma van dit leven waard.

Dat zo’n perfect leven in een perfect lichaam op een perfecte aarde voor eeuwig zal aanhouden gaat het menselijk verstand eenvoudigweg te boven. Om in het Koninkrijk te wezen behoort onze grootste motivatie te zijn, en dus moeten onze wereldlijke voordelen van materialisme minachten. In plaats van overmatig te denken over de onmiddellijke toekomst, heeft Jezus het volgende advies gegeven: "… zoek eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden….." (Mattheus 6:30-34). Alles wat we ons nu kunnen voorstellen en waar we naar streven is onvergelijkbaar met wat we in het Koninkrijk ondervinden zullen.

Wij moeten God’s gerechtigheid zoeken, met andere woorden, we moeten proberen om een liefde voor God’s karakter te ontwikkelen. Dit betekend dat we in God’ s Koninkrijk willen zijn omdat gerechtigheid daar vereerd zal worden, omdat wij moreel perfect willen zijn en niet omdat we persoonlijk aan de dood willen ontsnappen of in eeuwigheid een gemakkelijk leven willen hebben. Te dikwijls wordt de hoop van het Evangelie aangeboden op een wijze die weerklank vindt bij de menselijke zelfzuchtige natuur. Onze motivering om in het Koninkrijk te wezen wisselt van dag tot dag. Wat wij hier voorstellen is echter het ideaal; onze eerste prioriteit is om het Evangelie te leren en onze gehoorzaamheid daaraan te bewijzen door gedoopt te worden uit liefdevolle gehoorzaamheid aan God. Onze waardering en begrip voor de hoop die God ons biedt en de precieze redenen om in het Konkrijk te willen zijn, zal groeien en ontwikkelen na onze doop.


  Back
Home
Next