BIBELENS Grund-Begreber
Studieemne 5: Guds rige
Definition af riget | Riget er ikke etableret endnu | Guds rige i fortiden | Guds rige i fremtiden | Tusindårsriget | Spørgsmål

5.1 Definition af Riget

Vore tidligere studier har vist, at det er Guds hensigt at belønne sit trofaste folk med evigt liv ved Kristi genkomst. Dette evige liv vil blive tilbragt på jorden; Guds gentagne løfter om dette omfatter aldrig, at de trofaste vil komme i himlen. "Evangeliet [det glædelige budskab] om Riget" (Mat. 4:23) blev forkyndt for Abraham i form af Guds løfter om evigt liv på jorden (Gal. 3:8)."Guds rige" er derfor den tid efter Kristi genkomst, hvor disse løfter vil blive opfyldt. Hvor Gud i sidste ende er konge over hele sin skabelse nu, har han givet menneskene frie tøjler til at regere verden og deres eget liv, som de ønsker. På nuværende tidspunkt består verden således af "menneskenes rige " (Dan. 4:17).

Ved Kristi genkomst er "verdensherredømmet...vor Herres og hans salvedes, og han skal være konge i evighedernes evigheder" (Åb. 11:15). Da skal Guds vilje og ønsker udføres helt og åbent på denne jord. Jesus befaler os derfor at bede: "Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden" (Mat. 6:10). På grund af dette er "Guds rige" et udtryk, som er ensbetydende med "Himmeriget" (Mat. 13:11 sml. Mark. 4:11). Bemærk, at vi aldrig læser om "riget i himlen"; det er himlens rige, som vil blive skabt af Kristus på jorden ved hans genkomst. Sådan som Guds vilje adlydes fuldt ud af englene i himlen (Sl. 103:19-21), sådan vil det også være i det kommende Guds rige, hvor jorden kun vil være befolket med de retfærdige, som så vil være "som engle" (Lukas 20:36).

At blive modtaget i Guds rige ved Kristi genkomst er derfor det endelige resultat af alle vore kristne bestræbelser i dette liv (Mat. 25:34; ApG. 14:22); det er derfor meget vigtigt at have en korrekt forståelse af det. Filips prædiken om "Kristus" defineres som en forkyndelse af "evangeliet om Guds rige og om Jesu Kristi navn" (ApG. 8:5,12). Det ene tekststed eftter det andet minder os om, at "Guds rige" var det primære budskab i Paulus’ forkyndelse (ApG. 19:8; 20:25; 28:23,31). Det er derfor af yderste vigtighed, at vi fuldt ud forstår doktrinen om Guds rige, i og med at det udgør en central del af evangeliets budskab. "Igennem mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige" (ApG. 14:22); det er lyset for enden af dette livs tunnel og dermed motivationen til at yde de ofre, som et sandt kristent liv indebærer.

Nebukadnesar, konge af Babylon, ønskede at kende verdens fremtid (se Dan. 2). Han havde en vision af en stor statue, som var lavet af forskellige metaller. Daniel fortolkede hovedet af guld som en repræsentation af kongen af Babylon (Dan. 2:38). Efter ham ville der komme en række af større imperier i området omkring Israel, og det ville ende med en situation, om hvilken det siges: "at tæerne dels var af jern, dels af ler, betyder, at kongeriget dels skal være stærkt, dels skrøbeligt" (Dan. 2:42).

Den nuværende magtbalance i verden er delt mellem mange folkeslag, nogle stærke og nogle svage. Daniel så en lille sten ramme statuen på fødderne og ødelægge den, og stenen voksede derefter selv til et stort bjerg, som fyldte hele jorden (Dan. 2:34,35). Denne sten repræsenterede Jesus (Mat. 21:42; ApG. 4:11; Efes. 2:20; 1 Peter 2:4-8). "Bjerget", som han vil skabe over hele jorden, repræsenterer Guds evige rige, som vil blive skabt ved hans genkomst. Denne profeti er i sig selv bevis for, at Riget vil være på jorden, ikke i himlen.

At Riget kun vil blive skabt fuldt og helt ved Kristi genkomst er temaet i et andet skriftsted. Paulus taler om, at Jesus dømmer levende og døde, når "han kommer synligt og opretter sit rige" (2 Tim. 4:1). Mika 4:1 tager tråden op fra Daniels forestilling om Guds rige som et enormt bjerg: "Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt højt over bjergene"; herefter følger en beskrivelse af, hvordan hans rige på jorden vil være (Mika 4:1-4). Gud vil give Jesus Davids trone i Jerusalem: "Han skal være konge...til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige" (Luk. 1:32,33). Dette medfører nødvendigvis, at der vil være et bestemt tidspunkt, hvor Jesus begynder at regere på Davids trone, og hans rige begynder. Dette vil ske ved Kristi genkomst. "Der skal ikke være ende på hans rige" hænger sammen med Dan. 2:44: "...himlens Gud [skal] oprette et kongerige, som i al evighed ikke skal gå til grunde, og intet andet folk skal få kongemangten". Åb. 11:15 benytter et lignende sprog til at beskrive Kristi genkomst: "Verdensherredømmet er nu vor Herres og hans salvedes, og han skal være konge i evighedernes evigheder". Igen må der være et specifikt tidspunkt, hvor Kristi rige og herredømme begynder på jorden; dette vil være ved hans genkomst.


  Back
Home
Next