Osnowy BIBLII
Rozdział 11: Życie w Chrystusie
Wprowadzenie | Świętość | Użycie siły | Polityka | Ziemskie przyjemności | Studiowanie Biblii | Modlitwa | Nauczanie | Życie zboru | Łamanie chleba | Małżeństwo | Wspólnota | Pytania

11.2.2 Polityka

Zrozumienie i wiara w nadchodzące Królestwo Boże oznacza, iż zdajemy sobie sprawę, że rządy człowieka nie mogą być doskonałe. Jakiekolwiek uczestnictwo w polityce człowieka jest więc sprzeczne z nadzieją Królestwa. Jezus prorokował, że sprawy będą toczyć się coraz gorzej w "ostatnich dniach" przed Jego przyjściem (Łk 21:9-11; 25-27). Niemożliwością jest wierzenie Jego słowom, a w tym samym czasie próbowanie ulepszenia świata przez ludzką politykę czy agencje. Przypowieść o dobrym Samarytaninie mówi o tym, w jaki sposób chrześcijanie powinni brać udział w otaczającym świecie - czynić dobro wszystkim ludziom, jeżeli istnieje taka sposobność (Ga 6:10).

Zapisy mówiące o wczesnych wierzących, ukazują ich jako oddanych prowadzeniu duchowego życia w oczekiwaniu na powrót Chrystusa. Ich główny kontakt z otaczającym światem polegał na nauczaniu. Żaden z zapisów nie mówi o przemówieniach zawierających socjalne, ekonomiczne czy polityczne problemy otaczającego świata.

"Nie w jego mocy leży kierować swoimi krokami" (Jr 10:23); zdając sobie sprawę z tego, jak błędna i zła jest ludzka natura, uświadomimy sobie, że przywództwo człowieka nie jest odpowiednie dla ludu Bożego. Oddawanie głosów - głosowanie nie idzie w parze z prawdziwym zrozumieniem tego. "Najwyższy panuje nad królestwem ludzkiem, a że je daje komu chce" (Dn 4:32). Ludzie, którzy rządzą, otrzymują moc od Boga (Rz 13:1). Głosowanie w demokratycznym systemie może być głosowaniem przeciwko temu, którego Bóg wybrał, aby miał moc. Odnotowane jest, że Bóg oddał, pewne narody pod kontrolę króla Babilonu Nabuchodonozora (Jr 27:5,6).

Ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że Bóg przekazał narody w ręce ich władców, powinniśmy starać się być przykładnymi obywatelami, przestrzegając praw państwa, w którym żyjemy jeżeli nie są one sprzeczne z prawem Chrystusa. "Każdy niech będzie poddany władzom ... Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga ... Z tego samego też powodu płacicie podatki ... Oddajcie każdemu to, co się mu należy: Komu podatek - podatek ... Komu cześć - cześć " (Rz 13:1-7).

Udział tzw. organizacji chrześcijańskich, mających formę politycznego protestu i bojkotu podatków, wskazuje wobec tego na to, że nie biorą oni pod uwagę podstawowych zasad biblijnych. Jednakże przykład Piotra, który stale głosił Chrystusa, mimo że zakazane było to przez rząd, wskazuje, że możemy być posłuszni tym tylko ludzkim poleceniom, które nie są sprzeczne z prawem Chrystusa: "Rozsąd"cie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga?" (Dz 4:17-20; 5:28,29).

Stosunek Christadelphian do obowiązkowej służby wojskowej w ostatnich latach jest tu przykładem.


  Back
Home
Next