Bybele Beginsels
Studie 6: God En Onheil
God En Onheil | Die Duiwel En Satan | Duiwels | Inset (Toordery, Wat Het In Eden Gebeur?, Lucifer, Die Versoekinge Van Jesus, Oorlog In Die Hemel) | Vrae

Inset 18: Wat Het In Eden Gebeur?

Genesis 3:4-5: “ De slang echter zeide tot de vrouw: gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij ervan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.”

Algemene interpretatie
Er wordt verkeerd aangenomen dat de slang hier een engel is die gezondigd heeft, en die “Satan” genoemd wordt. Nadat hij uit de hemel geworpen is vanwege zijn zonde, is hij naar de aarde gekomen en heeft Eva verzocht om te zondigen.

Kommentaar

1. Deze passage spreekt van “de slang”. De woorden “Satan” en “duivel” komen in het hele boek van Genesis niet voor . De slang in Eden was een letterlijk dier.

2. Nooit wordt de slang als een engel beschreven.

3. Het is dus niet vreemd dat er in Genesis geen verwijzing is naar iemand die uit de hemel geworpen is.

4. De zonde brengt de dood (Romeinen 6:23). Engelen kunnen niet sterven (Lucas 20:35-36), dus kunnen engelen ook niet zondigen. De beloning van de rechtvaardigen is om gelijk aan de engelen te zijn, en om niet meer te kunnen sterven. Als de engelen kunnen zondigen, dan zouden de rechtvaardigen ook kunnen zondigen en derhalve de mogelijkheid hebben om te kunnen sterven. Het zou betekenen dat zij niet werkelijk het eeuwige leven zouden bezitten.

5. De karakters die betrokken zijn bij het Genesisverhaal van de zondeval zijn: God, Adam, Eva en de slang. Niemand anders wordt genoemd. Er is geen bewijs dat iets of iemand binnen de slang gegaan is. Paulus zeide dat de slang, “met haar sluwheid Eva verleidde” (2 Korinthiers 11:3). God heeft tegen de slang gezegd: “Omdat gij dit gedaan hebt.....” (Genesis 3: 14). Als “Satan” de slang gebruikt heeft, waarom wordt zij niet genoemd en waarom wordt zij niet gestrafd?

6. Adam heeft de schuld voor zijn zonde aan Eva gegeven: “Die heeft mij van de boom gegeven” (Genesis 3:12). Eva heeft de slang de schuld gegeven: “De slang heeft mij verleid, en toen heb ik gegeten” (Genesis 3:13). De slang heeft de duivel geen schuld gegeven - zij heeft geen verontschuldiging gedaan.

7. Als er gezegd wordt dat slangen vandaag geen vermogen hebben om te praten of om te redeneren, zoals de slang in Eden gehad heeft, onthoudt dat:-
(a) Eens werd aan een ezel de macht gegeven om met een man (Bileam) te praten en te redeneren: “Het (gewoonlijk) stomme lastdier, dat met mensenstem sprak, heeft de dwaasheid van de profeet verhinderd" (2 Petrus 2:16), en

(b)De slang was een van de intelligentste van alle dieren (Genesis 3:1). De vloek erop zou het vermogen wegnemen, die het had om met Adam en Eva te praten.

8. God heeft de slang geschapen (Genesis 3:1); een ander wezen die “Satan” genoemd is, is niet in een slang veranderend. Als wij dit geloven, dan zeggen wij in werkelijkheid dat een persoon het leven van een ander kan binnengaan en het beheersen. Dit is een heidens, en geen Bijbels, idee. Als er geredeneerd wordt dat God de slang niet geschapen zou hebben wegens de grote zonde die het Adam en Eva verleid heeft om te begaan, onthoudt dan dat de zonde in de wereld door de mens gekomen is (Romeinen 5:12). De slang was dus amoreel, met andere woorden het heeft geen bewustzijn van moraliteit gehad, en heeft gesproken naar aanleiding van haar natuurlijke waarnemingen. Als zodanig was zij niet aan God verantwoordelijk en kon de slang dus niet zondigen.
Commentaar vertaler: waarom werd de slang dan vervloekt?

Sommigen zeggen dat de slang van Genesis 3 aan de serafs verwant was. Maar het normale Hebreeuwse woord voor “slang”, die in Genesis 3 gebruikt wordt, houdt totaal geen verband met het woord voor “serafs”. Het Hebreeuwse woord dat als “serafs” vertald wordt, heeft de basisbetekenis van “brandend” of “giftig”, en wordt als “giftige slang” in Numeri 21:8 vertaald, maar dit is niet het woord dat als “slang” in Genesis. 3 vertaald wordt.

VOORGESTELDE VERKLARING.

1. Er schijnt geen reden te zijn om te twijfelen dat wat wij over de schepping en de zondeval in de vroege hoofdstukken van Genesis lezen, dient letterlijk genomen te worden. “De slang” was letterlijk een slang. Het feit dat wij vandaag slangen kunnen zien die op hun buik kruipen, in vervulling van de vloek die op de oorspronkelijke slang geplaatst is (Genesis 3:14), steunt deze opvatting. Op gelijke wijze zien wij mensen lijden onder de vloek, die op dezelfde tijd uitgesproken werd. Wij kunnen ons realiseren dat Adam en Eva letterlijk een man en vrouw waren, zoals wij tegenwoordig man en vrouw kennen, ofschoon zij een betere levenservaring hadden. Daarom was de oorspronkelijke slang een letterlijke, maar meer intelligente dier als de slang van nu.


2. Het volgende is het verdere bewijs dat de vroege hoofdstukken van Genesis letterlijk dienen gelezen te worden:-
- Jezus heeft verwezen naar het verslag van de schepping van Adam en Eva als basis van Zijn leer over het huwelijk en de echtscheiding (Mattheus. 19:5-6); er is geen sprake van dat hij het figuurlijk gelezen heeft.

- “Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva. En Adam heeft zich niet (door de slang) laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen” (1 Timotheus 2:13,14) - dus heeft Paulus ook Genesis letterlijk gelezen. Hij schreef vroeger over hoe “de slang met haar sluwheid Eva verleidde” (2 Korinthiers 11:3) - let op dat Paulus niet zegt dat de “duivel” Eva bedriegd heeft.

Omdat de slang vervloekt is om op haar buik te gaan (Genesis 3:14), zou de implicatie kunnen zijn dat zij voorheen benen gehad heeft; voeg hierbij aan toe haar vermogen om te redeneren, dan zou het best kunnen zijn dat zij het vorm van dierlijk leven dichtsbij de mens was. Maar zij was beslist een dier (Genesis 3:1 en 14).

3. Misschien heeft de slang van de boom van kennis gegeten, die haar listigheid zoude verklaren. Eva heeft gezien dat “de boom goed was om van te eten... en, “dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden” (Genesis 3:6). Hoe zou zij dat kunnen zien tenzij zij het resultaat kon zien van iets die dat reeds gedaan had? Het kan zijn dat Eva verschillende gesprekken met de slang gehad heeft, voor datgene dat in Genesis 3 vermeld staat.


  Back
Home
Next