Bybele Beginsels
Studie 6: God En Onheil
God En Onheil | Die Duiwel En Satan | Duiwels | Inset (Toordery, Wat Het In Eden Gebeur?, Lucifer, Die Versoekinge Van Jesus, Oorlog In Die Hemel) | Vrae

Inset 17: Toverdery

 

Deze onderwerp wordt behandel om grotendeels de in Afrika en ook ander dele van de wereld, waar toverdery een algemene verschijntsel in de alledaagse leven is, te help. Het wordt aangeneenm door alle ware Bijbelstudente dat toenvlucht tot hikse, toverdokters of geesten onaanvaardenbaar is. Maar ik besef dat toverdokters dikwijls goedkoper en meer toenganklik is als medische dokters en dat het, tesame met zijoenskynlike sukses, voor zijeen meer aantriklike alternatief maak. Wij moeten de probleem vanuit een logiese, Bijbelse oogpunt beskoude. Het is de enige manietr de wij de kracht zullen vind om de verzoeking te weerstaan om deze mensen te gebruik.

De Aanspraak van Toverdery.

Eerstens moeten de aansprake op sukses de deze hikse maak, ontleed wordt. Wij kan zeker zijn dat zijvele overdryf. Zijgenezing wordt nooit openlik gedaan zodat allemaal het kan zien niet. Als zijwerkelijk suksesvol waren, zoude zijin hospitale over de hele wereld gewerk heeft.

De preciese toenstand van de de zijse zijgenezen, wordt ook nooit bikend gemaakt niet hoeveel zijtoenstand verbeter is nooit duidelijk niet. Mensen de met deze verzoeking worstellen moeten hemzelf vragen of zijdefinitiewe waarschuwde heeft van de toverdokter se kracht. Bv. heeft gij gezien (niet net gehoorde niet) dat een man de zijn arm in een saagmeul verlover heeft, en nadat hij bij de toverdokter waren, terugkeer met een nieuwe arm de perfik werk?

Het is de zovert waarschuwde de wij moeten he voor wij voor zijenige geloofwaardigheid kan geven. Deuteronomium 13:1-3 is nog krachttiger : Israel is geleer dat als een hiks een teken of wonder verrig de lyk alzof het een wonderwerk kan zijn, zijsteeds niet die persoon moeten geloven tenzijn hij of zijn de ware lering volgens God spreekt niet. Het is duidelijk dat toverdokters niet de waarheid, zoals geopenbaar in de Bijbel, geloven niet derhalve moeten wij niet in de verzoeking kom om te geloven dat zijwerkelijk machtheeft niet, aangezien alle kracht en machtslechts van God is (Romeine 13:1 ; 1 Korinthiers 8:4-6).

Tweedens is de tipe klagtes waarmee zijhandel insiggewend. De mens gebruik maar zowat 1 % van zijn brein-kracht. Het wil voorkomt alzof het buite wij machtis om bewustellenik de res aan te wend (iets de wij zonder twyfel in de Koninkrijk zullen doen). Zonder om het te besef, kan wij verstand, wij denke, een amper fisiese uitwerking op wij lichtgame he. Zo kan psigiaters (de de verstand bestudeer) mensen genezen de aan bloed ziekten ly door zijte kry om intens te geloven dat zijbloed normaal wordt en behoordelik werk. Dokters geven toen dat er nude en dan zulke genezing plaalsvind zonder gewone medicijnen. Net zo kan spanning tot maag-swere en hoofpyne lei. Door wij gedachtes te ontspan of op een zekere manietr te oefen, kan wij de kwale laat verdwyn. Maar als wij arm bijvoorbeeld in een saagmeul afgesny wordt, zullen geen geestelijke poging het weer laat terugkom niet.

Toverdokters kan slechts een uitwerking he op kwale de door wij denke beheer wordt. Omdat wij niet ten volle begryp hoe wij verstand werk niet, lyk het voor wij alzof deze toverdokters een of ander fisiese machtheeft. Maar het is niet zo niet; het is de invloed op mensen se denke de deze effik tot gevolg heeft.

De Bron van Kracht

De feit is dat alle kracht van God kom. Goede zowel als slechte dingen zoals ziekten kom van Hem af niet hikse of toverdokters niet. Deze is een vele algemene tema in de Schrifttuur Jesaja 45:5-7 ; Miga 1:12 ; Amos 3:6 ;Ikzodus 4:11 ; Deuteronomium 32:39; Job 5:18. Het zullen beslis de moeite werd zijn om iedereen van deze gedeeltes zorgvuldig te lezen. Het volgt dus dat het na God is de wij wij moeten wend in gebed als wij ziek is, terwijl wij alles doen de menslik moontlik is door de gebruik van medicijnen, om de probleem reg te maak. Als wij toverdokters toen gaan, wend wij wij na mensen de beweer dat zijbeheer heeft over 'machten van duidtsternis' de zijin staat stellen om wij te genezen. Maar wij weet dat de machten waarin zijgeloven niet bestaan niet. God is de bron van mag. Om wij tot toverdokters te wend is om te geloven dat God niet almachtig is niet en dat het niet Hij is de ziekte op wij brengt niet maar ander machten, de toverdokters beweer zijkan beinvloed.

Om zo te denken maak wij voor God vele ontevrede, want Hij weet dat Hij de ziekte gebrengt heeft en dat Hij almachtig is. Israel heeft in God geloofd, maar zijheeft ook geloofd dat er ander machten waren de in zijlevens gewerk heeft, en zijheeft afgoden, de voor deze machten gemaakt is, aanbidden. Het heeft voor God zo kwaad gemaakt dat Hij zijverwerp heeft. Tenzijn wij niet algehele geloof in Hem heeft niet, is het voor God alzof wij glad niet in Hem geloven niet. Om te se dat wij in de ware God van Israel geloven, maar terzelfde tijd de bestaan van ander machten apart van God aanvaarden, en als wij toenlaat dat een toverdokter deze machten geprobeerd beinvloed om voor wij te help, is om precies zoals Israel van oudeds te handel. De lang, tragiese geskiedenis van Israel se verafgoding is opgetekend zodat wij eruit kan leer. Wij moeten niks te doen he met de de in zulke machten geloven niet. "Moeniet in dezelfde juk trik samen met ongelovigen niet, want watter deelgenootskap heeft de gewerkelijkheid met de ongewerkelijkheid, en watter gemeenskap heeft de licht met de duidtsternis? En watter overeenstemming heeft Christus met Belial, of watter avondeel heeft de gelowige met de ongelowige? Of watter overeenkoms heeft de tempel van God met de afgoden? Want julle is de tempel van de levennde God, zoals God gesproken heeft: Ik zullen in zijwoon en onder zijwandel, en Ik zullen zijGod zijn, en zijzullen voor Mijn een volk zijn. Erom, gaan onder zijuit en zonder julle af, spreekt de Here; en raak niet aan de onrein is niet, en Ik zullen julle aanneenm;" (2 Korinthiers 6:14-17).

Als wij werkelijk de poging en de opoffering maak om wijself van deze dingen af te zonder, dan heeft wij de wonderlike versenkering dat wij werkelijk de kinderen van God is. een Natuurlike oudeer is instinktief bezorg als zijn kind ziek is. Is het werkelijk zo moeilijk om te geloven dat wij Hemelse Vader nog meer zo zullen zijn? Het is een feit dat hikse en toverdokters net invloed heeft over de de in zijgeloven. Zo kan iemand de een geliefde verlover heeft miskien na een medium toen gaan en vragen om de dooie persoon te zien. De medium zullen voor zijse om zijoe toen te maak en om zijvoor te stellen dat zijde gezicht van de persoon duidelijk zien. De klient kan dan dalk op een foto van de overledene kwijentreer de hij vele goed onthoudt. De medium kan dan zo van de dooie praten dat de klient geloven hij leven. Maar onthoudt, er is nooit ontegensegtelike waarschuwde dat de persoon wel leven niet.

De towernaars de voor Farao en Nebukadneser zijdrome uitgele heeft, zoude nooit zijposities biklee heeft als zijniet redelik suksesvol waren niet. Zijheeft zonder twyfel deze tegnietk van 'gedachte lezen' dikwijls gebruik. Maar wanneer God betrokke geraak heeft, heeft zijdeze vermoe verlover.

Net zo heeft Balak geloofd in Bileam se vermoe om mensen te vervloek hij heeft voor hem een groot zom geld geofferd voor zijn denste en gese :- "de een de gij vervloek, is vervloek" (Numeri 22:6). Maar Bileam, de op een manietr een zovert toverdokter waren, heeft gevind dat zijn normale vermoe hem verlaat heeft toen hij met de mensen van Israel te doen gehad heeft.


Towery in de Bijbel

Prakties betekent het dat als wij een toverdokter wil bezoik, wij algehele geloof in hem moeten he. En als wij het doen, betekent het dat wij niet in de almachtvan de ware God geloven niet. Paulus praten van towery als "werke van de vlezen", in dezelfde kategorie als afgodenry, owerspel en hoerery (Galalsiers 5:19-21). ZIJN kommentaar is dat "de de zulke dingen doen, de Koninkrijk van God niet zullen beerwe niet."

Vroeer, onder de Wet van Moses, waren de opdrag dat alle hikse, of enig-iemand de met towery te doen gehad heeft, of de de zijkinderen door de vuur laat gaan heeft, summier moes sterf (Deuteronomium 18:10-14 ; Ikzodus 22:18). Wij moeten dus ver wegbly van goelaars en waarseers en mediums de dooies raadpleeg. Om voor God te beledig zoals de Israeliete gedaan heeft door zijgeloof in afgoden en towery (Deuteronomium 32:16-19), is ondenkbaar.


  Back
Home
Next