Osnowy BIBLII
Rozdział 7: Pochodzenie Jezusa
Proroctwa w Starym Testamencie mówiące o Jezusie | Narodziny z Dziewicy | Miejsce Chrystusa w Bożym Planie | "Na początku było słowo" | Dygresje (Historyczny Jezus, "Z nieba zstąpiłem", Czy Jezus stworzył ziemię?, "Zanim Abraham stał się, Ja Jestem", Melchizedek) | Pytania

Dygresja 26 Melchizedek

Wielu studentów Biblii wypowiedziało słowo "Amen", słysząc słowa apostoła Piotra, gdy pisał: "Również umiłowany nasz brat Paweł ... we wszystkich listach ... są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne pisma, na własną swoją zgubę" (2P 3:15,16). Z pewnością znajduje to zastosowanie w odniesieniu do komentarza Pawła dotyczącego Melchizedeka, o którym mówi List do Hebrajczyków. On sam przyznał , że poruszył głęboki temat, mówiąc o sprawach, które mogą być zrozumiane jedynie przez dojrzałych wierzących (Hbr 5:10,11,14). Dlatego też nie powinno się opierać fundamentalnej doktryny na nauce płynącej z takich wersetów ani też nie powinny fragmenty dotyczące Melchizedeka absorbować umysłów tych, którzy nadal starają się poznać podstawowe nauki Pisma św.

Ten to Melchizedek, król Szalemu (Jerozolima), kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama wracającego po rozgromieniu królów i udzielił mu błogosławieństwa. Mówi się o nim, że był "bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku dni ani też końca życia, upodobniony zaś do Syna Bożego" (Hbr 7:1,3). Na tej podstawie utrzymywane jest przez niektórych, że Jezus istniał w sensie dosłownym przed swymi narodzinami i dlatego nie miał rodziców, którzy byli by lud"mi.

Jezus miał ojca (Boga) i matkę (Marię) oraz rodowód (zob. Mt 1, Łk 3 i por. J 7:27). W związku z tym Melchizedek nie może odnosić się do niego osobiście. Poza tym Melchizedek był "upodobniony zaś do Syna Bożego" (Hbr 7:3); nie był sam Jezusem, ale miał pewne podobieństwa do niego, co zostało wykorzystane przez pisarza w celu nauczania. "Na podobieństwo Melchizedeka występuje inny kapłan", Jezus (Hbr 7:15), który został wyświęcony na kapłana : "na wzór Melchizedeka" (Hbr 5:5,6).

Język Żydów, który dotyczy Melchizedeka, nie może być brany dosłownie. Jeżeli Melchizedek dosłownie nie miał ojca czy matki, wówczas jedyną osobą, którą on mógłby być, był sam Bóg; jest on jedyną osobą bez początku (1Tm 6:16; Ps 90:2). Zaprzeczono temu w Hbr 7:4. "Rozważcie, jak wielki jest ten (człowiek)" jak również zaprzecza temu fakt, że widzieli go ludzie, co nie może być w przypadku Boga i składał on ofiary Bogu. Jeżeli nazywany jest człowiekiem, to musiał mieć rodziców w dosłownym sensie. To, że był on "bez ojca, bez matki bez rodowodu" musi odnosić się do faktu, że nie zapisano jego rodowodu i rodziców. Również nie zapisano rodziców królowej Estery. Jej pochodzenie opisane jest w podobny sposób. Mardocheusz "był opiekunem ... Estery, córki stryja swego bo nie miała ona ojca ani matki ... przyjął ją Mardocheusz za córkę" (Est 2:7).

Księga Rodzaju w szczegółach wprowadza tło rodzinne wszystkich osób, które nam przedstawia, lecz Melchizedek pojawia się nie przedstawiony, bez zapisu dotyczącego rodziców i w podobny sposób znika. Nie ma jednak wątpliwości, że wart jest wielkiego szacunku; nawet wielki Abraham zapłacił mu dziesięcinę i otrzymał od niego błogosławieństwo, co jasno wykazuje wyższość Melchizedeka nad Abrahamem (Hbr 7:2,7).

Paweł nie dokonuje jedynie ćwiczeń umysłowych, jeżeli chodzi o Pismo święte. W I wieku istniał prawdziwy problem, który mógł być rozwiązany argumentem Melchizedeka. Żydzi rozumowali:

"Wy, chrześcijanie mówicie nam, że Jezus może być naszym arcykapłanem, oferujący nasze modlitwy i dzieła Bogu, ale kapłan musi mieć rodowód udowadniający, że pochodzi z pokolenia Lewiego jakkolwiek wy sami przyznajecie, że Jezus pochodzi z pokolenia Judy (Hbr 7:14). Przepraszamy bardzo, ale dla nas Abraham jest nadrzędnym przywódcą i przykładem (J 8:33, 39). My nie uznamy Jezusa".

Paweł odpowiada na to:

"Wspomnijcie Melchizedeka, zapis w Księdze Wyjścia wykazuje, że tak wielki kapłan nie ma rodowodu; a Mesjasz jest zarówno królem jak i kapłanem, którego kapłaństwo jest na wzór Melchizedeka (Hbr 5:6 por Ps. 110:4). Abraham był pośledniejszy niż Melchizedek. Powinniście więc przesunąć nacisk z Abrahama na Jezusa i powinniście przestać uważać, że kwestia rodowodu jest tak ważna (Zob. 1Tm. 1:4). Jeżeli zastanowicie się w jakim stopniu Melchizedek jest pierwowzorem Jezusa (to zn. szczegóły jego życia wskazują na niego) wówczas lepiej zrozumiecie to, czego dokonał Chrystus".

Z takiej lekcji możemy wiele znale"ć dla siebie.


  Back
Home
Next