Osnowy BIBLII
Rozdział 7: Pochodzenie Jezusa
Proroctwa w Starym Testamencie mówiące o Jezusie | Narodziny z Dziewicy | Miejsce Chrystusa w Bożym Planie | "Na początku było słowo" | Dygresje (Historyczny Jezus, "Z nieba zstąpiłem", Czy Jezus stworzył ziemię?, "Zanim Abraham stał się, Ja Jestem", Melchizedek) | Pytania

Dygresja 25: "Zanim Abraham stał się, Ja Jestem"
(J 8: 58).

Słowa te są często cytowane, aby udowodnić, że Jezus istniał przed Abrahamem. Jednak gdy przyjrzymy cię bliżej, okazuje się, że jest odwrotnie.

1. Jezus nie mówi "zanim Abraham stał się, ja byłem". Był on obiecanym potomkiem Abrahama. Z obietnicy Boga danej Abrahamowi uczynilibyśmy absurd, gdybyśmy twierdzili, że Jezus fizycznie istniał przed czasem Abrahama.

2.Kontekstem wersetu J 8: 58 jest rozmowa Chrystusa z Żydami, która dotyczy Abrahama. W ich oczach Abraham był największym człowiekiem jaki kiedykolwiek żył. Jezus mówi "Ja jestem teraz, tak jak tutaj stoję, ważniejszy niż Abraham." Greckie słowo "pro" przetłumaczone "zanim" odnosi się do Chrystusa, który jest ważniejszy niż Abraham, a nie ma odniesienia czasowego. W Ewangelii św. Mateusza 21: 31 znajdujemy jeden z wielu przykładów użycia słowa "zanim" w Biblii; "Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami (niegodziwymi Żydami) do Królestwa Niebieskiego" powiedział Jezus. Faktem jest, że Żydzi, do których Chrystus przemawiał, nie będą w Królestwie Bożym (Łk 13: 28; Mt 8:12; 21: 43), więc problem ten nie dotyczy sprawiedliwych wchodzących do Królestwa przed nimi w kategorii czasu. Gdy tak stali, Jezus był tym, któremu należało oddać większą cześć niż Abrahamowi. Mówi on: "Jestem teraz ważniejszy niż kiedykolwiek Abraham był". Jednakże możliwe jest również zrozumienie słowa "zanim" w Ewangelii św. Jana 8:58 w odniesieniu do czasu w sensie, że zanim istniał Abraham, Jezus był w planach Boga od samego początku świata. Właśnie Jezus był "przed" Abrahamem w sensie, że znajdował on się "przed" nim w kategorii ważności

3. Dowód na to znajduje się w Ewangelii według św. Jana 8:56. "Abraham, Ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień - ujrzał (go) i ucieszył się". Jedyny raz, gdy odnotowano, że Abraham ucieszył się był wówczas, kiedy obiecano mu, że będzie miał nasienie; zrozumiał on, że ostatecznie ta obietnica odnosiła się do Jezusa (Rdz 17:17). Abraham "widział" Chrystusa przez obietnice, które mu dano, a które dotyczyły Chrystusa. Tajemniczo komentuje on przyszłą ofiarę Jezusa: "Na wzgórzu Jahwe się ukazuje" (Rdz 22: 14) i w tym właśnie sensie Jezus mówi o Abrahamie jako o widzącym go. Właśnie w kontekście obietnicy Jezus mógł powiedzieć "zanim Abraham stał się, ja jestem". Doceniał on jak wyjaśnialiśmy w rozdz. 3.1, że obietnice Boga dane Abrahamowi objawiały plan dotyczący Jezusa, który Bóg znał od początków świata. Cel, który istniał "zanim Abraham stał się" objawiony został Abrahamowi w obietnicy mu danej, a teraz wypełniał się na oczach Żydów pierwszego wieku, gdy stali wokół Jezusa. "Słowo (obietnicy) stało się ciałem".

4. Często utrzymuje się, że Jezus nawiązuje do Boskiego imienia mówiąc "Ja jestem". Wyjaśniliśmy w dygresji 3, że Jezus jak i zwykli ludzie mogą nosić imię Boga i nie oznacza to, że są oni samym Bogiem. Może też być, że Jezus po prostu używa czasu tera"niejszego czasownika być. Ta sama grecka konstrukcja pojawia się w Ewangelii wg św. Jana 9:9 kilka wersetów pó"niej. Spytano niewidomego człowieka, który został wyleczony czy jest tym samym człowiekiem, który zwykł siadywać i żebrać: "Jedni twierdzili <<Tak, to ten>>, a inni przeczyli <<Nie, jest tylko do tamtego podobny>>. On zaś mówił: <<To ja jestem (On)>>. Zwróćmy uwagę, że w A. V (Authorized Version) słowo "On" napisane jest kursywą. Oznacza to, że nie ma tego w oryginalnym greckim tekście, ale zostało dodane przez tłumaczy. Niewidomy człowiek powiedział "Ja jestem" - tak jak Jezus powiedział "Ja jestem" w Ewangelii św. Jana 8:58. Jeżeli twierdzimy, że fakt, iż Jezus powiedział "Ja jestem" udowadnia, że Jezus jest Bogiem, wówczas musimy wyciągnąć wniosek, że niewidomy człowiek był również Bogiem. Warto odnotować, że Yahweh Boskie imię naprawdę znaczy "Będę, który Będę" (Wj 3:14) a nie "ja jestem".


  Back
Home
Next