Osnowy BIBLII
Rozdział 7: Pochodzenie Jezusa
Proroctwa w Starym Testamencie mówiące o Jezusie | Narodziny z Dziewicy | Miejsce Chrystusa w Bożym Planie | "Na początku było słowo" | Dygresje (Historyczny Jezus, "Z nieba zstąpiłem", Czy Jezus stworzył ziemię?, "Zanim Abraham stał się, Ja Jestem", Melchizedek) | Pytania

Dygresja 24: Czy Jezus stworzył ziemię?

"Pierworodnym (Jezus) wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała - Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych ... " (Kol 1:15-18). Jest to typowy przykład fragmentów, które mogą robić wrażenie, że Jezus stworzył ziemię.

1. Gdyby to było prawdą, wówczas zaprzeczało by to wielu innym fragmentom, które mówią, że Jezus nie istniał przed swoimi narodzinami. Zapis w Księdze Rodzaju wyra"nie naucza, że to Bóg był stwórcą. Albo Jezus albo Bóg był stwórcą; gdy stwierdzimy, że Jezus był stwórcą podczas gdy Księga Rodzaju twierdzi, że to Bóg, mówimy wówczas, że Jezus równy jest Bogu. Wówczas niemożliwością jest podanie wyjaśnienia wielu wersetów, które ukazują różnice jakie istnieją pomiędzy Bogiem, a Jezusem (zob. Rozdział 8.2 - przykłady).

2. Jezus był "pierworodnym" co zakłada początek. Nie ma dowodu na to, że Jezus był " pierworodnym" Boga przed stworzeniem ziemi w sensie dosłownym. Fragmenty takie jak 2Sm 7:14 i Ps 89:27 przepowiedziały, że następca Dawida w sensie dosłownym stanie się Boga "pierworodnym". Widać wyra"nie, że nie istniał on w czasie, gdy te księgi zostały spisane i w związku z tym też nie w czasie stworzenia, które ma miejsce w Księdze Rodzaju. Jezus stał się "pełnym mocy Synem Bożym" poprzez swoje zmartwychwstanie (Rz 1:4). Bóg "wskrzesił Jezusa. Tak też jest napisane w Psalmie drugim; Ty jesteś moim Synem, Jam Ciebie dziś zrodził" (Dz 13:32,33). Tak więc Jezus stał się pierworodnym Boga poprzez swoje zmartwychwstanie. Zwróćmy również uwagę na fakt, że syn, który stoi po prawej ręce ojca jest synem pierworodnym (Rdz 48:13-16); a Chrystus wyniesiony został i zasiadł po prawej ręce Boga po zmartwychwstaniu (Dz 2:32; Hbr 1:3).

3. W tym też sensie Jezus opisany jest jako pierworodny z umarłych (Kol. 1:18), zwrot, który jest porównaniem z: "pierworodny każdego stworzenia" lub stworzenim (Kol 1:15). Dlatego też mówi o sobie jako "pierworodny umarłych ... Początek stworzenia Bożego" (Ap 1:5; 3:14). Jezus był pierwszym z nowego stworzenia nieśmiertelnych mężczyzn i kobiet, których zmartwychwstanie i pełne narodziny jako nieśmiertelnych synów Boga, stały się możliwe poprzez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa (Ef 2:10; 4:23, 24; 2Kor 5:17). "W Chrystusie wszyscy będą ożywieni (prawdziwie wierzący) , lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia" (1Kor 15:22,23). Taka sama myśl zapisana jest w Kol 1. Jezus był pierwszą osobą, która zmartwychwstała i otrzymała nieśmiertelność, był pierwszym z nowego stworzenia, a prawdziwie wierzący pójdą za jego przykładem.

4. Stworzenie, o którym jest mowa w Kol 1 odnosi się wobec tego do nowego stworzenia, a nie do stworzenia opisanego w Księdze Rodzaju. Poprzez dzieła Jezusa "wszystko zostało stworzone ... trony ... panowania" itd. Paweł nie mówi, że to Jezus stworzył wszystko i nie podaje przykładów rzek, gór, ptaków itd. Nowe stworzenie odnosi się do tych nagród, które będziemy mieć w Królestwie Bożym. "Trony ... panowania" itd. odnoszą się do tego w jaki sposób wierzący, którzy zmartwychwstaną staną się "królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi" (Ap 5:10). Stało to się możliwe poprzez dzieło Jezusa. "Bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to co w niebiosach ... " (Kol 1:16). W Liście do Efezjan 2:6 czytamy o wiernych, którzy są w Chrystusie, jako o tych, którzy siedzą "na wyżynach niebieskich". Wobec tego wersety te mówią o wywyższonym duchowym miejscu, które obecnie zajmujemy jak i o tym czego doświadczymy w przyszłości; wszystko to stało się możliwe poprzez Chrystusa. "Niebo i ziemia" zawierają wszystko "żeby przezeń sobą pojednał wszystko, uczyniwszy pokój przez krew krzyża jego (Chrystusa)" (Kol 1:16,20), "wszystko ... na niebiesiech" odnosi się do wierzących, którzy siedzą "na wyżynach niebieskich ... w Chrystusie", a nie do fizycznych przedmiotów, które się wokół nas znajdują.

5. Chrystus, który jest "przed wszystkimi" odnosi się do tego, że zajmuje on pierwsze miejsce w hierarchii ważności w oczach Boga, a nie odnosi się do czasu. Był on "przed" albo ważniejszy niż my, "czyli wszystko", które przyszedł pojednać. Jako jeden z wielu przykładów może nam posłużyć Mt 21:31: "Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego" - niegodziwi Żydzi. Faktycznie Żydzi, do których przemawiał Chrystus nie będą w Królestwie Bożym (Łk 13:28; Mt 8:12; 21:43). Więc nie ma tu kwestii sprawiedliwych idących do Królestwa przed nimi w sensie czasu. Jezus jest "przed wszystkimi"; a nie "on był przed wszystkim" jak wymaga tego trynitarskie podejście interpretacyjne tego fragmentu. Greckie słowo oznaczające "przed" przetłumaczone jest jako "nade wszystko" w 1P 4:8.


  Back
Home
Next