Bybele Beginsels
Studie 8: Die Natuur Van Jesus
Die Natuur Van Jesus: Inleiding | Verskille Tussen God En Jesus | Jesus Se Natuur | Die Menslikheid Van Jesus | Die Verwantskap Van God Met Jesus | Inset ("Wat In Die Gestalte Van God Was") | Vrae

8.2 VERSCHILLEN TUSSEN GOD EN JEZUS

Er is een mooie balans tussen de Schriftgedeelten die spreken over "God in Christus" en die welke Jezus’ mensheid in het licht stellen. De laatstgenoemde groep teksten maakt het onmogelijk om Schriftuurlijk te bewijzen dat Jezus God is zoals de leer van de drie-eenheid ten onrechte zegt. (de uitdrukking "ware God van ware God" werd voor het eerst op het Concilie van Nicea in 325 AD gebruikt, waar de idee dat God een drie-eenheid is het eerst bekend gemaakt werd; het was bij de eerste Christenen niet bekend). Het woord "drie-eenheid" komt nergens in de Bijbel voor. Studie 9 zal dieper ingaan op Christus’ volledige overwinning op de zonde, en Gods deel daarin. Laten wij bij het beginnen van deze studies bedenken dat onze behoudenis afhangt van een juist begrip van de echte Jezus Christus (Johannes 3:36; 6:53; 17:3). Eenmaal tot een goed begrip gekomen van zijn overwinning over de zonde en de dood, kunnen wij in hem worden gedoopt om deze redding deelachtig te worden.

Een van de duidelijkste samenvattingen van de verhouding tussen God en Jezus wordt in 1 Timotheus 2:5 gevonden : "Er is een God en een middelaar tussen God en de mensen, de MENS Christus Jezus." Wanneer wij hierover goed nadenken zullen we tot de volgende conclusies komen:

Omdat er maart EEN God is, is het onmogelijk dat Jezus God kan zijn; als de Vader God is en Jezus is ook God, dan zijn er twee Goden. "Toch is er voor ons maar een God, de Vader" (1 Korinthiers. 8:6). "God de Vader" is daarom de enige God. Het is dus onmogelijk dat er een apart wezen bestaat dat "God de Zoon" wordt genoemd zoals de valse leer van de drie-eenheid verklaart. Evenzo wordt Jahweh in het Oude Testament geschilderd als de ene God, de Vader (bijv. Jesaja 63:16; 64:8).

Naast de ene God is er de middelaar, de mens Christus Jezus – "… en ook een middelaar". Dat woord "en" duidt een verschil aan tussen Christus en God. Het feit dat Christus de "middelaar" is, betekent dat hij een tussenpersoon is. Een Middelaar tussen de zondige mens en de zondeloze God kan niet de zondeloze God Zelf zijn; het moest een zondeloos mens zijn, die de zondige menselijke natuur deelachtig is. "De mens Christus Jezus laat er geen twijfel over bestaan dat deze uitleg juist is. Hoewel Paulus na de hemelvaart van Jezus schreef, spreekt hij niet van "de God Christus Jezus".

Verscheidene keren worden we eraan herinnerd dat "God geen man is" (Numeri 23:19 ; Hos. 11:9); niettemin is het heel duidelijk dat Christus "de Zoon des mensen" was. De Griekse tekst in het Nieuwe Testament noemt hem vaak "zoon van anthropos", d.w.z. zoon van de mens(heid) i.p.v. "zoon van aner" (echtgenoot, man). In het Hebreeuwse denken betekent "de Zoon van de mens" of "mensenkind" een gewoon sterfelijk mens (Jesaja 53:12). "Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens (1 Kor. 15:21). Toch was hij volgens Lukas 1:32 ook "de Zoon van de Allerhoogste". Omdat God de "Allerhoogste" is, geeft dit aan dat alleen Hij deze positie heeft; Jezus als "de Zoon van de Allerhoogste", toont aan dat hij niet God in hoogst eigen persoon kan zijn. Juist het taalgebruik Vader en Zoon wanneer God en Jezus worden bedoeld, maken het duidelijk dat zij niet een en dezelfde kunnen zijn. Een zoon kan wel zekere overeenkomsten met zijn vader hebben, maar hij kan niet een en dezelfde persoon zijn, noch even oud als zijn vader zijn.

Op een lijn hiermee bestaan er een aantal in het oog springende verschillen tussen God en Jezus, wat duidelijk aantoont dat Jezus niet God zelf was.

GOD

JEZUS

"God kan door het kwade kwaad niet verzocht worden" (Jakobus 1:13).

Christus was "in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht" (Hebreeen 4:15).

God kan niet sterven – Hij heeft een onsterfelijke natuur (Psalm 90:2 ; 1 Timoteus 6:16).

Christus stierf en was drie dagen in het graf

(Matteus 12:40 ; 16:21).

God kan niet door een mens worden gezien (1 Timoteus 6:16 ; Exodus 33:20).

Mensen hebben Jezus gezien en hebben hem aangeraakt (1 Johannes 1:1 beklemtoont dit).

Wanneer wij worden verzocht, worden wij gedwongen te kiezen tussen zonde en gehoorzaamheid aan God. Dikwijls kiezen wij ervoor God ongehoorzaam te zijn; Christus kende dezelfde keuzes, maar hij koos er altijd voor om gehoorzaam te zijn.

Hij had dus de mogelijkheid om te zondigen, alhoewel hij dit nooit heeft gedaan. Het is ondenkbaar dat God de mogelijkheid heeft om te zondigen. We hebben aangetoond dat de nakomeling van David zoals beloofd in 2 Sam. 7:12-16 duidelijk betrekking heeft op Christus. Vers 14 spreekt van de mogelijkheid dat Christus kon zondigen : "Wanneer hij ongerechtigheid bedrijft, zal ik hem tuchtigen".

 

  Back
Home
Next