Osnowy BIBLII
Dodatek
1: Podsumowanie Podstawowych Nauk Biblijnych | 2: Nasz Stosunek Do Poznania Prawdy Biblijnej | 3: Bliskość Powrotu Chrystusa | 4: Sprawiedliwość Boga

DODATEK 1: PODSUMOWANIE PODSTAWOWYCH NAUK BIBLIJNYCH

1. BÓG

1.1 Istnieje istota osobowa nazywana Bogiem,

1.2 która ma określone miejsce przebywania w niebie,

1.3 istnieje rzeczywiście i cieleśnie,

1.4 a której obraz nosimy.

1.5 Aniołowie są Jego posłańcami,

1.6 którzy nie mogą grzeszyć,

1.7 dzielą naturę Boga.

1.8 Biblia mówi o jednej tylko formie istnienia - istnieniu w formie cielesnej. Bóg i aniołowie istnieją w formie cielesnej.

1.9 Nadzieją chrześcijan jest otrzymanie natury Boga w formie cielesnej w czasie powrotu Chrystusa.

2. DUCH BOGA

2.1 Duch Boga odnosi się do Jego mocy, tchnienia i umysłu,

2.2 za pomocą którego osiąga on wszystko

2.3 i jest wszędzie obecny.

2.4 Duch Święty odnosi się do takiej siły, która użyta jest, aby otrzymać określony cel.

2.5 W różnych czasach w przeszłości ludzie posiedli cudowne dary Ducha.

2.6 Obecnie zostały one cofnięte.

2.7 Moc Boga objawiana jest nam teraz przez Jego Słowo.

2.8 Duch święty nie zmusza ludzi, aby byli duchowi, jeżeli jest to sprzeczne z ich wolą.

2.9 Biblia została całkowicie natchniona Duchem Boga.

2.10 Biblia to nasz jedyny autorytet w naszym związku z Bogiem.

3. OBIETNICE BOGA

3.1 Ewangelia głoszona była w formie obietnic danych żydowskim ojcom.

3.2 Nasienie kobiety w Ks. Rodzaju 3:15 odnosi się do Chrystusa i sprawiedliwych, którzy zostali czasowo "zmiażdżeni" przez grzech, nasienie węża.

3.3 Wypełnią się obietnice Boga i planeta Ziemia nigdy nie będzie zniszczona.

3.4 Chrystus był nasieniem Abrahama i Dawida.

3.5 Możemy być w Chrystusie przez wiarę i chrzest,

3.6 tak, że obietnice te odnoszą się również do prawdziwie wierzących.

4. BÓG I ŚMIERĆ

4.1 Człowiek z natury jest śmiertelny, skłonny do grzechu i

4.2 przeklęty, w wyniku grzechu Adama.

4.3 Chrystus miał naturę człowieka.

4.4 Dusza odnosi się do "nas", naszego ciała, myślenia czy osoby.

4.5 Duch odnosi się do siły życia / tchnienia.

4.6 Nikt nie może istnieć jako duch bez ciała.

4.7 Śmierć jest stanem nieświadomości.

4.8 W czasie powrotu Chrystusa nastąpi cielesne zmartwychwstanie tylko tych, którzy poznali prawdziwą Ewangelię.

4.9 Znajomość i docenienie słowa Bożego będzie podstawą sądu.

4.10 Całkowity dar nieśmiertelności przekazany zostanie w dzień sądu.

4.11 Karą dla odpowiedzialnych niegodziwców będzie wieczna śmierć.

4.12 "Piekło" oznacza grób.

4.13 "Gehenna" była terenem poza Jerozolimą, gdzie palono śmieci i przestępców.

5. KRÓLESTWO BOŻE

5.1 Lud Izraela był Królestwem Bożym w przeszłości.

5.2 Obecnie nie istnieje ono, ale zostanie ponownie ustanowione w czasie przyjścia Chrystusa,

5.3 w formie Królestwa na Ziemi, które obejmie cały świat. Królować będzie Chrystus w imieniu Boga.

5.4 W ciągu pierwszego tysiąca lat (Milenium) tego Królestwa, prawdziwie wierzący wszystkich wieków sprawować będą władzę nad zwykłymi śmiertelnymi lud"mi, którzy będą żyć w czasie powrotu Chrystusa.

5.5 Wobec tego Królestwo jeszcze nie jest ustanowione politycznie.

5.6 Zbawieni jesteśmy łaską bardziej przez naszą wiarę niż uczynki.

6. BÓG I ZŁO

6.1 "Diabeł" jako słowo oznacza "fałszywy oskarżyciel" lub "oszczerca".

6.2 "Szatan" jako słowo oznacza "przeciwnik".

6.3 Może odnosić się zarówno do dobrych jak i złych ludzi.

6.4 Diabeł i szatan w przenośni mogą odnosić się do grzechu i ciała.

6.5 Wąż w Edenie był dosłownie zwierzęciem;

6.6 Zapisy w Księdze Rodzaju mówiące o stworzeniu człowieka i jego upadku należy rozumieć dosłownie, a nie jako czysty symbol.

6.7 "Demony" jako grzeszne duchy lub siły grzechu nie istnieją.

6.8 Wyrzucanie "demonów" dokonywane przez Chrystusa może być rozumiane jako zwrot językowy, który oznacza leczenie chorób.

6.9 Lucyfer nie oznacza grzesznego anioła.

6.10 Bóg jest wszechmocny; nie dzieli swojej mocy z inną grzeszną istotą, która jest przeciwstawna drogom Boga.

6.11 Próby w życiu wierzącego w końcu pochodzą od Boga, a nie są "pechem" i nie pochodzą od grzesznej istoty, która nazywa się diabłem.

7. JEZUS CHRYSTUS

7.1 Trójca, jak szeroko rozumiana w chrześcijaństwie, jest nauką nie nauczaną w Biblii.

7.2 Chrystus narodził się z dziewicy Marii,

7.3 która była zwykłą kobietą i miała naturę człowieka.

7.4 Jezus miał naturę człowieka,

7.5 ale miał doskonały, bezgrzeszny charakter,

7.6 mimo, że Bóg nie zmuszał Jezusa, aby nie grzeszył; Jezus umarł jako doskonała ofiara bezgrzeszna z własnej woli.

7.7 Jezus zmartwychwstał po śmierci na krzyżu.

7.8 Jezus nie istniał fizycznie przed swoimi narodzinami;

7.9 jednak był on w umyśle/celu Boga od początku.

7.10 Jezus umarł jako ofiara za nasze grzechy,

7.11 aby uzyskać zbawienie zarówno dla nas jak i siebie.

7.12 Jezus umarł jako nasz przedstawiciel,

7.13 a nie zamiast nas, jak w to szeroko wierzy chrześcijaństwo.

7.14 Prawo Mojżesza przestało obowiązywać po śmierci Chrystusa,

7.15 dlatego nie jesteśmy zobowiązani przestrzegać go łącznie z sabatem.

8. CHRZEST

8.1 Bez chrztu nie można mieć nadziei na zbawienie;

8.2 Wiara i chrzest umożliwiają nam udział w obietnicach danych Abrahamowi

8.3 i odpuszczenie grzechów.

8.4 Chrzest dokonywany jest przez całkowite zanurzenie w wodzie

8.5 dorosłego człowieka, który poznał Ewangelię.

8.6 Ci, którzy zostali zanurzeni bez pełnej znajomości prawdziwej Ewangelii, muszą zostać ochrzczeni prawidłowo ponownie.

8.7 Zrozumienie prawdziwej Ewangelii jest warunkiem, aby chrzest był ważny

9. ŻYCIE W CHRYSTUSIE

9.1 Po chrzcie wierzący musi podjąć wysiłek, aby oddzielić się od dróg tego grzesznego świata

9.2 rozwijać w sobie cechy charakterystyczne upodabniające go do Chrystusa

9.3 Uczestniczenie w zajęciach czy przyjemnościach, które doprowadzają do łamania poleceń Boga np. użycie siły czy alkoholizm jest nie do pogodzenia z prawdziwym życiem chrześcijańskim.

9.4 Wierzący, którzy przyjęli chrzest mają obowiązek spotykać się we wspólnocie, kiedykolwiek i gdziekolwiek to możliwe.

9.5 Wierzący, którzy przyjęli chrzest powinni regularnie łamać chleb i pić wino na pamiątkę ofiary Chrystusa.

9.6 Regularne czytanie Biblii i modlitwy są koniecznością dla wierzącego, który przyjął chrzest.

9.7 Prawdziwie wierzący pozostają we wspólnocie tylko z tymi, którzy wyznają prawdziwe nauki i próbują w praktyczny sposób realizować je.

9.8 Dlatego też prawdziwie wierzący nie pozostają we wspólnocie z tymi, którzy przestali wierzyć i praktykować prawdę.

Uwaga: "Statement of the one Faith", którzy używany jest już od stu lat można otrzymać od wydawcy.


  Back
Home
Next