Osnowy BIBLII
Rozdział 5: Królestwo Boże
Zdefiniowanie Królestwa | Obecnie Królestwo nie jest ustanowione | Królestwo Boże w przeszłości | Królestwo Boże w przyszłości | Tysiącletnie Królestwo Chrystusa | Dygresje (Dosłowność Królestwa, Krótki zarys historii Izraela) | Pytania

Dygresja 16: Krótki zarys historii Izraela

Od Abrahama do Mojżesza

Abraham wezwany został z Ur Chaledejskiego; pierwszy Żyd. Bóg dał mu obietnice, które dotyczyły ziemi Kanaan i jego nasienia. Zmarł a obietnice nie spełniły się za jego życia.

Izaak Abraham gotów był ofiarować swego syna Izaaka jako ofiarę. Abraham był wierzący, więc Bóg potwierdził swoją obietnicę daną Abrahamowi przysięgą. Gotowość Izaaka, by umrzeć, będąc posłusznym ojcu swemu jest tutaj typem Chrystusa. Obietnice zostały odnowione Izaakowi (Rdz 26:3-5).

Jakub Syn Izaaka. Jemu również powtórzone zostały obietnice. Miał 12 synów. Najstarszy był Ruben, a najmłodszy był Benjamin. Od Leviego pochodzili księża. Najukochańszym synem był Józef.

Józef Gdy był chłopcem miał dwa sny, które przedstawiały go jako sprawującego władzę nad swoimi braćmi. Stali się oni zazdrośni i sprzedali go jako niewolnika do Egiptu. Tam stał się rządcą i zorganizował zabezpieczenie zbiorów, które miały być zużyte podczas siedmiu lat głodu, jaki nawiedził ten rejon. W tym czasie Jakub i jego synowie przybyli do Egiptu i tam zamieszkali z Józefem. Oni i ich potomkowie mieszkali w Goszen części Egiptu. Potem Faraon prześladował lud Izraela i uczynił ich niewolnikami.

Mojżesz Urodził się on w tym czasie, ukryty został w sitowiu, gdy był niemowlęciem i znalazła go córka Faraona. Zaadoptowała go. Gdy był młodym mężczyzną zabił Egipcjanina, który bił Izraelitę. Wówczas Mojżesz uciekł do Madian, gdzie przez 40 lat pracował jako pasterz u Jetry. Wtedy to Bóg ukazał mu się w płonącym krzaku. Rozkazał mu pójść do Faraona, aby domagać się uwolnienia Izraela. Dokonywał cudownych znaków, aby udowodnić, że rzeczywiście przysyła go Bóg. Jednakże Faraon nie pozwalał Izraelowi opuścić kraju. Zesłane zostało w związku z tym 10 plag na Egipt np. żaby, ciemność, grad, a na końcu pomór wszystkich pierworodnych. Izraelici musieli zabić jagnię a krwią jego spryskać drzwi swych domów. Miało to znaczenie i nawiązywało do tego, że krew Jezusa miała nas zbawić od śmierci. Święto to stało się znane jako Pascha.

Wyjście. W końcu Izraelitom pozwolono wyjść z Egiptu. Szli prowadzeni przez Anioła Boga, który miał postać obłoku w dzień, a ognia w nocy. Armia Faraona ścigała ich aż do Morza Czerwonego. Wody morza rozwarły się w cudowny sposób i pozwoliły Izraelitom przejść, a powróciły i zamknęły się, by zatopić Egipcjan. Dalej Izrael wędrował przez pustynię do ziemi obiecanej Kanaan. Bóg dał im wodę do picia, która wypłynęła ze skały a chleb w formie manny otrzymywali codziennie rano. Gdy doszli do góry Synaj, Bóg przekazał im 10 przykazań i Prawo Mojżeszowe. Uczynił z nich wówczas królestwo Boże. Polecił im wykonanie specjalnego namiotu, w którym czczony był Bóg, a nazwany przybytkiem arki przymierza. Otrzymali arcykapłana i kapłanów, którzy mogli składać ofiary Bogu. Wszystkie elementy przybytku arki przymierza i kapłaństwa nawiązywały do Jezusa.

Ziemia Obiecana. W końcu do niej doszli. Wysłano 12 szpiegów, 10 z nich wróciło, mówiąc iż za trudne jest zdobycie ziemi Kanaan. Dwóch innych szpiegów Jozue i Kaleb powiedzieli prawdę - że ziemię tę można zdobyć, jeżeli będą wierzyć w obietnicę Boga. Ponieważ ludzie wierzyli w to, co mówiło 10 szpiegów Izrael musiał jeszcze 40 lat wędrować przez pustynię aż ci, którzy mieli więcej niż 20 lat w czasie, gdy opuszczali Egipt, umarli.

Jozue był następcą Mojżesza i poprowadził Izrael do ziemi Kanaan. Pierwszym zdobytym przez niego miastem było Jerycho, gdzie mieszkała Rachab. Następnym miastem było Aj. Gdy osiedli na ziemi, rządzeni byli przez sędziów, chociaż ich faktycznym królem był Bóg. Wśród sędziów byli tacy jak: Gedeon, Jefte i Samson. Wszyscy oni uratowali Izrael przed jego wrogami, gdy wyrazili skruchę, iż grzeszyli przeciw Bogu. Historia Izraela obfituje w przykłady nieposłuszeństwa Izraela wobec Boga i w związku z tym ukaraniem ich przez najazdy dokonywane przez sąsiednie narody. Potem wyrażali oni skruchę za grzechy tak, że Bóg ich chronił; a następnie grzeszyli ponownie. Ostatnim sędzią był Samuel. W tym czasie ludzie Izraela odrzucili Boga jako ich króla i poprosili o króla, który by był człowiekiem, tak jak to miały sąsiednie narody.

Królowie Pierwszym królem był Saul, który mimo że początkowo był dobry, w końcu okazał się niegodziwcem, nieposłusznym poleceniom Boga i prześladował Dawida. Po jego śmierci, następnym królem był Dawid i był on jednym z najlepszych króli Izraela. Bóg dał mu wielką obietnicę. Po nim nastąpił jego syn Salomon, który mimo że był prawym człowiekiem, pó"niej odwrócił się od prawdziwej wiary, gdyż poślubił wiele żon z sąsiednich narodów. Po jego śmierci królestwo rozpadło się na dwie części. 10 plemion utworzyło Królestwo Izraela, początkowo pod wodzą Jeroboama. Pozostałe dwa plemiona Juda i Benjamin utworzyły Królestwo Judy, początkowo pod wodzą Roboama.

Królestwo Izraela (10 plemion) nie miało dobrych królów. Cały czas buntowali się przeciw Bogu. Wysyłał on wielu proroków do nich, aby przekonali ich, by wyrazili skruchę, ale odmawiali. Dlatego to Asyryjczycy najechali na nich i wzięli do niewoli. Rozrzuceni zostali po całym świecie.

Królestwo Judy (2 plemiona) miało kilku dobrych królów (np. Asa czy Ezechiasz) ale oni też właściwie nie byli posłuszni Bogu. Dlatego zostali przez Babilończyków najechani i wzięci do niewoli, w której pozostawali przez 70 lat. Nigdy już potem nie mieli króla. Po 70 latach wrócili do kraju Izraela pod wodzą Ezry, Nehemiasza, Jozuego (arcykapłan w tym czasie) i Zorobabela (namiestnika). Początkowo władzę nad nimi sprawowała Persja, potem Grecja, a w końcu Rzym. Znajdowali się pod kontrolą Rzymu w czasie, gdy narodził się Jezus. Ponieważ Żydzi odrzucili go, Bóg sprawił, iż Rzymianie wyruszyli na Jerozolimę i ją zburzyli w roku 70 n.e. i wszyscy Żydzi zostali wyrzuceni z ziemi Izraela.

W ostatnich latach Żydzi zaczęli powracać do tej ziemi, co jest częściowym spełnieniem się proroctw starotestamentowych. Odnowienie Państwa Izraela jest z pewnością znakiem, że Jezus wkrótce powróci, aby ustanowić ponownie królestwo Izraela jako Królestwo Boga.


  Back
Home
Next