Osnowy BIBLII
Rozdział 5: Królestwo Boże
Zdefiniowanie Królestwa | Obecnie Królestwo nie jest ustanowione | Królestwo Boże w przeszłości | Królestwo Boże w przyszłości | Tysiącletnie Królestwo Chrystusa | Dygresje (Dosłowność Królestwa, Krótki zarys historii Izraela) | Pytania

Dygresja 15: Dosłowność Królestwa

Bardzo dosłowny opis Królestwa znajdujący się w Starym Testamencie często wyśmiewany jest przez teologów i członków różnych wyznań. Uważa się, że język stosuje przenośnie mówiąc o miejscu nagrody, które będzie gdzie indziej niż na ziemi, ponieważ ta planeta zostanie zniszczona.

Aby odeprzeć takie zarzuty, należy uświadomić sobie, że podstawową zasadą studiów biblijnych jest czytanie Biblii dosłownie, chyba że istnieją uzasadnione powody, aby odwołać się do interpretacji duchowej. Na przykład pierwszy werset Księgi Objawienia mówi, że wizja ta jest symboliczna (Ap 1:1) i tym powinniśmy się kierować. Sam język w otwarty i realistyczny sposób mówi nam, czy dany urywek należy odczytać dosłownie, czy też w sposób symboliczny. Gdy więc czytamy o ziemi, która zatacza się jak pijany (Iz 24:20) jasne jest, że język ten należy odczytywać symbolicznie. W przeciwieństwie do tego język jakim się opisuje przyszłe królestwo łatwo można rozumieć dosłownie; nie ma żadnych wskazań, aby zrozumieć go symbolicznie.

Ludzie nie byli w stanie uwierzyć, iż taki czas nadejdzie tutaj na ziemi i dlatego wymyślili sprzeczne teorie. Alternatywa, którą podają, mówiąc o duchowym czy znajdującym się w niebie Królestwie jest mglista i brak jej szczegółów, nie ma właściwie w co wierzyć i w związku z tym nie potrzeba zbyt wiele wiary, by w nią uwierzyć. Jeżeli faktycznie opisy ludzi upośledzonych, którzy zostają wyleczeni czy opisy pustyni, które stają się żyzną ziemią są jedynie symbolami, wówczas należy dokładnie i przekonywująco odpowiedzieć na pytanie: "Symbolami czego?" Wersety te opisują Królestwo Boże. Gdy nie mamy pewności czego symbolami są one dokładnie, wówczas można powiedzieć, że nie znamy Ewangelii (Dobrej Nowiny) o Królestwie i dlatego nie możemy oczekiwać dla siebie w nim miejsca.

Powinno również jasno wynikać z tego, co tutaj zaprezentowaliśmy, że Bóg posiada odwieczny cel, jeżeli chodzi o człowieka na ziemi; nie zniszczy on planety, którą obiecał nasieniu Abrahama na zawsze. Należy więc uznać, że jest to dosłowny opis Królestwa w Biblii, które zostanie ustanowione na ziemi.

Potwierdza to:-

- "On Bóg, który ukształtował i wykończył ziemię, który ją mocno osadził, który nie stworzył ją bezładną, lecz przysposobił na mieszkanie" (Iz 45:18). Bóg stworzyłby ziemię na próżno, gdyby ją zniszczył; przeciwnie celem Boga jest, by została zamieszkana przez nieśmiertelnych ludzi.

- "Ziemia trwa po wszystkie czasy" (Koh 1:4).

- "Utwierdził ją na zawsze, na wieki (elementy układu słonecznego)

- Nadał im prawo, które nie przeminie" (Ps 148:6).

Okres trwania Milenium, który wynosi 1000 lat, jak to opisano w Ap 20:4, należy również odczytywać dosłownie, aby harmonizował z innymi wnioskami w proroctwach dotyczących natury tego okresu. Nawet w Księdze Apokalipsy nie każdą liczbę zobowiązani jesteśmy odczytywać symbolicznie. Wiele odwołań i nawiązań do "Trzeciego" są oczywistym przykładem. Znaczące jest to, że w Liście do Hebrajczyków Milenium opisane jest jako dzień Sabatu, dzień odpoczynku. "Dla Boga, jeden dzień jest jak tysiąc lat", (2P 3:8). Po sześciu "dniach" tysięcy lat celu Bożego związanego z tą ziemią nadejdzie dzień Sabatu - Milenium.

Zgodnie z biblijną datą stworzenia, 6000 lat (tzn. 6 dni) od stworzenia sprowadza nas to do roku 2000 n.e. (stworzenie miało miejsce około 4000 p.n.e.). Może to oznaczać, że początek Milenium nastąpi około roku 2000 n.e. Dla nas wszystkich czas jest ograniczony. W obliczu możliwości szybkiego powrotu Chrystusa, musimy wykorzystać każdy moment w naszym krótkim życiu, aby przygotować się na Jego przyjście.


  Back
Home
Next