Osnowy BIBLII
Rozdział 5: Królestwo Boże
Zdefiniowanie Królestwa | Obecnie Królestwo nie jest ustanowione | Królestwo Boże w przeszłości | Królestwo Boże w przyszłości | Tysiącletnie Królestwo Chrystusa | Dygresje (Dosłowność Królestwa, Krótki zarys historii Izraela) | Pytania

5.5 Tysiącletnie Królestwo Chrystusa

W tym miejscu naszych rozważań o Królestwie Bożym można zadać pytanie: "Czy ten obraz Królestwa Bożego nie przypomina zbyt naszych ludzkich problemów?" Ludzie w Królestwie będą nadal rodzić dzieci (Iz 65:23), a nawet umierać (Iz 65:20). Nadal będą wadzić się, a Chrystus będzie ich rozjemcą (Iz 2:4) i będą musieli pracować na roli, aby przeżyć, choć praca ta będzie łatwiejsza niż obecnie. Dalekie to jest od obietnicy, która mówi, że sprawiedliwi otrzymają życie wieczne, ą ich natura będzie taka jak Boga, zrównani zostaną z aniołami, którzy nie zawierają związków małżeńskich ani też nie rodzą dzieci (Łk 20:35,36).

Odpowied" polega na tym, że pierwsza część Królestwa Bożego będzie trwać przez tysiąc lat (Milenium), (zob. Ap 20:2-7). Podczas Milenium na ziemi znajdować się będą dwie grupy ludzi:-

    1 Święci- ci z nas, którzy postępowali zgodnie z Chrystusem w tym życiu. Ci, którzy otrzymają życie wieczne podczas sądu. Zwróćmy uwagę, że "święty" znaczy "powołany" i odnosi się do każdego prawdziwie wierzącego.
    2 Zwykli śmiertelnicy, którzy nie poznali Ewangelii w czasie powrotu Chrystusa - tzn. nie byli odpowiedzialni i nie mogą być sądzeni.

Po otrzymaniu natury Boga w czasie sądu, święci nie będą już mogli umrzeć ani rodzić dzieci. Opis ludzi, którzy tego wszystkiego doświadczą, musi się więc odnosić do drugiej grupy - tych którzy, będą żyli w czasie powrotu Chrystusa, ale nie znali żądań Boga. Nagrodą dla sprawiedliwych jest stanie się "królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi" (Ap 5:10). Królowie muszą panować nad kimś; ludzie więc, którzy nie znali Ewangelii w czasie przyjścia Chrystusa pozostaną żywi, aby panować nad nimi. Będąc "w Chrystusie" będziemy dzielić Jego nagrodę - którą jest stanie się królem świata. "A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami, a rózgą żelazną będzie ich pasł ... jak i ja to wziąłem od mojego Ojca" (Ap 2:26,27).

Przypowieść Chrystusa mówiąca o pieniądzach bardzo dobrze to obrazuje - wierni słudzy wynagrodzeni zostali władzą nad dziesięcioma lub pięcioma miastami w Królestwie (Łk 19:12-19). Znajomość dróg Bożych nie rozprzestrzeni się natychmiast, gdy Chrystus ogłoszony zostanie Królem Jerozolimy; ludzie będą podróżować do Jerozolimy, aby dowiedzieć się więcej o Bogu (Iz 2:2,3). Przypomnijmy sobie jak góra w Dn 2:35,44 (przedstawiająca Królestwo Boże) stopniowo obejmuje całą ziemię. Obowiązkiem świętych będzie rozprzestrzenianie wiedzy o Bogu, a także i Jego Królestwie.

Gdy Izrael poprzednio był Królestwem Bożym obowiązkiem kapłanów było szerzenie wiedzy o Bogu (Mt 2:5-7). W tym celu żyli oni w różnych częściach Izraela. Podczas ponownego ustanowienia Królestwa, co będzie bardziej chwalebne, święci zajmą miejsce kapłanów (Ap 5:10).

Gdyby Chrystus przyszedł dzisiaj:

1. Zmartwychwstaną odpowiedzialni zmarli i razem z odpowiedzialnymi żyjącymi udadzą się na sąd.

2. Odpowiedzialni niegodziwcy zostaną ukarani śmiercią, a sprawiedliwi otrzymają życie wieczne.

3. Sprawiedliwi będą wówczas panować nad lud"mi, którzy żyją, ale nie są odpowiedzialni przed Bogiem, będą oni nauczać o Ewangelii jako "królowie i kapłani" (Ap 5:10).

4. Będzie to trwać przez tysiąc lat. W tym czasie wszyscy śmiertelnicy usłyszą Ewangelię i staną się w związku z tym odpowiedzialni przed Bogiem. Życie tych ludzi będzie dłuższe i szczęśliwsze.

5. Pod koniec Milenium będzie miał miejsce bunt przeciw Chrystusowi i świętym, który zostanie stłumiony przez Boga (Ap 20:8,9).

6. Na koniec Milenium wszyscy, którzy w tym czasie zmarli zmartwychwstaną i będą sądzeni (Ap 20:5,11-15).

7. Niegodziwcy zostaną zniszczeni, a sprawiedliwi dołączą do nas, aby cieszyć się życiem wiecznym.

Wówczas to zakończone zostaną zamiary Boga wobec ziemi. Zapełniona zostanie nieśmiertelnymi, sprawiedliwymi istotami. Imię Boga "Yahweh Elohim" (Które znaczy "Ten który objawiony zostanie w zgromadzeniu potężnym") spełni się. Już nigdy ani grzech ani też w związku z tym śmierć, nie będą miały miejsca na ziemi; obietnica, że nasienie węża zostanie całkowicie zniszczone uderzeniem w głowę, będzie wówczas całkowicie spełniona (Rdz 3:15). Podczas Milenium Chrystus będzie rządził "aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy, Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu (Bogu) poddane wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu (Bogu), który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich" (1Kor 15:25,28).

Wreszcie nastąpi "koniec, gdy przekaże (Chrystus) królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc" (1Kor 15:24). Nie powiedziano nam, co będzie w tym okresie, gdy Bóg jest "wszystkim we wszystkich"; wszystko, co wiemy to fakt, że będziemy mieć życie wieczne, naturę Boga a żyć będziemy, aby chwalić i zadowolić Boga. Daje to podstawy do dalszych poszukiwań tego, jak to wszystko będzie wyglądać po okresie nazwanym Milenium.

Rozumienie "Ewangelii Królestwa Bożego" jest bardzo istotne dla zbawienia każdego czytelnika tych słów. Prosilibyśmy bardzo, abyście przeczytali ten rozdział ponownie i odszukali fragmenty, o których mowa w Biblii.

Bóg chce, abyśmy byli w Jego Królestwie. Cały Jego cel ustanowiony był po to, abyśmy mieli w nim naszą część, a nie po to, aby wyrazić jego możliwości stwarzania. Chrzest łączy nas z obietnicami dotyczącymi tego Królestwa. Trudno wierzyć że chrzest, po którym nastąpi kilka lat pokornego posłuszeństwa Słowu Bożemu, może dać nam wejście do tego chwalebnego, wiecznego życia. Ale wiara w ogromną miłość Boga musi być niezachwiana. Jakiekolwiek problemy byśmy mieli, nie mamy żadnego uzasadnionego powodu, by nie odpowiedzieć na to wezwanie Ewangelii?

"Jeżeli Bóg z nami, kto przeciwko nam?" (Rz 8:31).

"Cierpień tera"niejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić" (Rz 8:18).

"Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas" (2Kor 4:17).


  Back
Home
Next