Osnowy BIBLII
Rozdział 2: Duch Boga
Definicja | Natchnienie | Dary Ducha Świętego | Cofnięcie Darów | Biblia jedynym autorytetem | Dygresje (Czy Duch Święty jest osobą?, Zasady personifikacji, Kalwinizm, "We"miecie w darze Ducha Świętego", "Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą") | Pytania

DYGRESJA 5: Zasady personifikacji

Niektórym może być trudno zaakceptować wyjaśnienie personifikacji diabła, ponieważ tak często mówi się o diable w Biblii, że odbierany jest on jako osoba i z pewnością wprowadza to w błąd wielu ludzi. Łatwo można to wyjaśnić, wskazując, że cechą Biblii jest fakt, że bezduszne lub nie ożywione rzeczy takie jak: mądrość, bogactwo, grzech, kościół są przedstawione jako osoby. Jednak tylko diabła opleciono fantastyczną teorią. Dla ilustracji podajemy następujące przykłady:

Uosobienie Mądrości

"Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął,

mąż, który nabył rozwagi;

bo lepiej posiąść niż srebro,

raczej nabyć niż złoto,

zdobycie Jej lepsze od pereł,

nie równe Jej żadne klejnoty". (Prz 3:13;15).

"Mądrość zbudowała sobie dom

i wyciosała siedem kolumn" (Prz 9:1).

Wersety te jak i pozostałe rozdziały, w których się pojawiają, ukazują, że mądrość uosobiona jest jako kobieta, ale mimo tego nikt nie rozumie tego, że mądrość to dosłownie piękna kobieta, która wędruje po ziemi. Wszyscy przekazują, że jest to bardzo pożądana cecha charakteru, którą wszyscy ludzie powinni posiąść.

Uosobienie Bogactw

"Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie" (Mt 6:24).

Tutaj bogactwo porównano do pana. Wielu ludzi bardzo pragnie zyskać bogactwo i w ten sposób staje się ono ich panem, Jezus mówi nam, że nie możemy tego robić i służyć Bogu równocześnie. Nauka jest prosta i efektywna, ale nikt tego nie rozumie w sposób mówiący, że bogactwo to osoba zwana Mamoną.

Uosobienie Grzechu

"Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu" (J 8:34)

"jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią" (Rz 5:21).

"Czyż nie wiecie, że jeśli oddajecie samych siebie jako niewolników pod posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu dajecie posłuch: bąd" [niewolnikami] grzechu, [co wiedzie] do śmierci, bąd" posłuszeństwa, [co wiedzie] do sprawiedliwości? " (Rz 6:16).

Tak jak w przypadku bogactwa, grzech porównano tutaj do pana, a ci co go popełniają są jego niewolnikami. Nie ma rozumowego odczytania tego fragmentu, które by mówiło, że Paweł naucza, iż grzech jest osobą.

Uosobienie Ducha

"Gdy zaś przyjdzie On Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko ..." (J 16:13).

Jezus mówi tutaj swoim uczniom, że otrzymają moc Ducha Świętego i spełniło się to w Zielone Świątki jak to odnotowano w Dziejach Apostolskich 2:3-4. Powiedziane tam jest "Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym", który dał im znaczącą moc do dokonywania wspaniałych dzieł, aby udowodnić, że ich autorytet pochodzi od Boga. Duch Święty nie był osobą, była to moc, ale gdy Jezus o niej mówił używał zaimka "on".

Uosobienie Śmierci

"I ujrzałem: oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim Śmierć" (Ap 6:8).

Uosobienie Narodu Izraela

"Znowu cię zbuduję i będziesz odbudowana Dziewico - Izraelu.

Przyozdobisz się znów swymi bębenkami" (Jr 31:4),

"Usłyszałem wyra"nie skargę Efraima:

Ukarałeś Mnie i podlegam karze

jak nieoswojone cielę.

Spraw, bym powrócił, a wtedy powrócę.

Bo jesteś Jahwe moim Bogiem" (Jr 31:18).

Z kontekstu jasno wynika, że prorok nie mówi dosłownie o dziewicy albo do Efraima jako osoby, ale do narodu izraelskiego, który uosobiony jest w podobny sposób jak Wielka Brytania czasami uosobiana jest jako "Britannia" lub "John Bull".

Nie ma takich osób jak ta kobieta czy mężczyzna, ale gdy mowa o nich w książkach czy przedstawione są na obrazku, każdy wie, że oznacza to Wielką Brytanię.

Uosobienie WIERZĄCYCH W CHRYSTUSA

"aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa" (Ef 4:13). "Jest jedno ciało" (Ef 4:4). "Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami " (1Kor 12:27). "Chrystus - Głowa Kościoła: On - zbawca ciała" (Ef 5:23). "On Chrystus jest głową Ciała - Kościoła ..... Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół". (Kol 1:18,24). "Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę (2Kor 11:2). "Nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła" (Ap 19:7).

Wszystkie te cytaty odwołują się do społeczności ludzi, którzy byli prawdziwymi wiernymi w Chrystusie, czasami określanymi jako "Kościół", ale nie należy tego mylić z określeniem rozumianym w sensie dzisiejszych kościołów, które już dawno przestały być prawdziwymi wiernymi w Chrystusie.

Wierni, czyli ci, którzy trzymają się i wierzą w prawdziwe nauki, głoszone w Biblii określeni są jako "czysta dziewica", gdyż podkreśla to czystość życia, które powinni prowadzić; i jako ciało, odpowiednią przenośnią, gdyż tak jak naturalne ciało ma wiele funkcji tak też i prawdziwy kościół ma wiele odpowiedzialności i spełnia różne funkcje. Kiedy kościół określany jest jako "ciało" nikt nie rozumie tego błędnie jako osobę, nie rozumiano by też diabła jako groteskowego potwora czy upadłego anioła, gdyby słowo to zostało prawidłowo przetłumaczone czy też, gdyby ludzie nie przyjęli błędnej idei pochodzącej z fałszywych kościołów w przeszłości.

Adaptacja z "Christendom Astray" - Robert Roberts.


   Back
Home
Back