Osnowy BIBLII
Rozdział 4: Bóg i śmierć
Natura Człowieka | Dusza | Duch Człowieka | Śmierć jest nieświadomością | Zmartwychwstanie | Sąd | Miejsce nagrody: Niebo czy Ziemia? | Odpowiedzialność przed Bogiem | Piekło | Dygresje (Czyściec, Duchy i reinkarnacja, Natura naszego zmartwychwstania, Wzięcie żywcem do nieba) | Pytania

Dygresja 14: Wzięcie żywcem do nieba

Rozpowszechnione jest wierzenie wśród ewangelistów, że sprawiedliwi zostaną wzięci żywcem do nieba podczas powrotu Chrystusa. Wierzeniu temu często towarzyszy założenie, że ziemia zostanie wówczas zniszczona. W Dygresji 9 pokazaliśmy, że jest to niemożliwe. Również w rozdziale 4.7 pokazaliśmy, że miejscem nagrody jest ziemia, a nie niebo. Te błędne wierzenia oparte są na błędnej interpretacji 1Tes 4:16,17: "sam bowiem Pan zstąpi z nieba... a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my żywi i pozostawieni, będziemy porwani w powietrze, na obłoki na przeciw Pana i w ten sposób zawsze będziemy z Panem."

Poza ewidentnym błędem jakim jest oparcie takiego wierzenia na jednym tylko fragmencie w Piśmie, należy zwrócić uwagę, że nie ma tutaj mowy o porwaniu sprawiedliwych do Nieba. Chrystus schodzi z nieba zanim wierzący spotkają go. Chrystus będzie zawsze rządził z tronu Dawidowego w Jerozolimie, a my będziemy z Nim na ziemi. Niemożliwe jest wobec tego, abyśmy spędzili z Nim wieczność zawieszeni, gdzieś w powietrzu. "Powietrze" znajduje się tylko kilka kilometrów nad powierzchnią ziemi, oznacza to więc, że nie może odnosić się do Niebios, miejsca, w którym mieszka Bóg.

Grecki zwrot przetłumaczony "porwani" naprawdę znaczy chwytać. Nie ma tutaj określonego kierunku. Pojawia się w Kpł 6:4 i Pwt 28:31 w greckim Starym Testamencie (Septuagint), aby opisać porwanie dóbr podczas napadu. Również pojawia się w Dz 8:39 "Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już nigdy go nie widział... A Filip znalazł się w Azocie". Zapisane jest tutaj cudowne przemieszczenie się Filipa z jednego miejsca na drugie.

Gdy Chrystus wróci odpowiedzialni zostaną zebrani razem w miejscu sądu; nie zostaną pozostawieni samym sobie. Możliwe jest, że naszym środkiem transportu do tego miejsca będzie dosłownie powietrze.

Jezus powiedział, że "W dniu kiedy Syn Człowieczy się objawi... dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony" (Łk 17:30,36). Daje to obraz nagłego porwania. Uczniowie pytali: "Gdzie, Panie? On im odpowiedział: Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy" (Łk 17:37). Tak jak sępy lecą instynktownie przez powietrze do padliny tak i odpowiedzialni zostaną zaniesieni do miejsca, gdzie spotkają Pana w dniu sądu.

Należy ponownie podkreślić ważność nauki sądu Chrystusa. Odpowiedzialni muszą się tam pojawić zanim sprawiedliwi, którzy są wśród nich, zostaną wynagrodzeni. Powierzchowne czytanie 1Tes 4:16,17 mogło by nas doprowadzić do wniosku, że odpowiedzialni zostaną porwani w powietrze i pozostaną tam z Chrystusem na zawsze. Jednakże wiemy, że odpowiedzialni zbiorą się w jednym miejscu sądu, prawdopodobnie zostaną przeniesieni w powietrzu, a potem otrzymają nagrodę.


  Back
Home
Next