Osnowy BIBLII
Rozdział 8: Natura Jezusa
Wprowadzenie | Różnice pomiędzy Bogiem, a Jezusem | Natura Jezusa | Człowieczeństwo Jezusa | Związek Boga z Jezusem | Dygresje ("Istniejąc w postaci Bożej") | Pytania

8.2 Różnice pomiędzy Bogiem, a Jezusem

Należy zrównoważyć fragmenty, które kładą nacisk na stopień, do którego "Bóg był w Chrystusie" z tymi, które naświetlają jego człowieczeństwo. Te drugie umożliwiają biblijnie umotywować myśl, że Jezus jest Bogiem. "Bóg Boga" jak to doktryna o trójcy błędnie głosi (wyrażenie "Bóg Boga" użyte zostało na Pierwszym Wielkim Soborze w Nicei w 325 n.e. , gdy po raz pierwszy ogłoszono pojęcie Boga jako trójcy; była ona nieznana wczesnemu chrześcijaństwu). Słowo "trójca" nigdzie nie pojawia się w Biblii. Rozdział 9 szerzej zajmuje się całkowitym zwycięstwem Chrystusa nad grzechem i udziałem Boga w nim. Zaczynając te rozważania pamiętajmy, że zbawienie zależy od poprawnego zrozumienia realnego Jezusa Chrystusa (J 3:36; 6:53; 17:3). Gdy dojdziemy do rzeczywistego zrozumienia jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, możemy zostać w niego ochrzczeni tak, aby mieć udział w jego zwycięstwie.

Jedno z najjaśniejszych podsumowań związku zachodzącego pomiędzy Bogiem i Jezusem znajduje się w 1Tm 2:5 : "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a lud"mi, człowiek. Chrystus Jezus". Gdy zastanowimy się nad wyodrębnionymi słowami dojdziemy do wniosków:-

- Jeżeli jest tylko jeden Bóg niemożliwe jest, aby Jezus mógł być Bogiem; jeżeli ojciec jest Bogiem i Jezus jest również Bogiem wówczas istnieją dwaj Bogowie. "Dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec" (1Kor 8:6). "Bóg Ojciec" jest więc jedynym Bogiem . Niemożliwe jest wobec tego, by istniała istota nazywana "Bogiem Synem" jak to podaje fałszywa doktryna o trójcy. Stary Testament ukazuje Yahweh w podobnym świetle, jeden Bóg jako Ojciec (np. Iz 63:16; 64:8).

- Poza tym jednym Bogiem jest pośrednik, człowiek Jezus Chrystus - " ... jeden też pośrednik ..." Wskazuje to na różnicę pomiędzy Chrystusem a Bogiem.

- To, że Chrystus jest "pośrednikiem" oznacza, że jest on arbitrem. Pośrednik/arbiter pomiędzy grzesznym człowiekiem, a bezgrzesznym Bogiem, nie może być sam bezgrzesznym Bogiem; musi to być bezgrzeszny człowiek, który ma ludzką grzeszną naturę. "Człowiek Jezus Chrystus" nie pozostawia wątpliwości co do poprawności tego wyjaśnienia. Mimo, że pisane to było po wniebowstąpieniu Jezusa, Paweł nie mówi o "Bogu Jezusie Chrystusie".

Przypomina się nam kilka razy, że "Bóg nie jest człowiekiem" (Lb 23:19, Oz 11:9); a Chrystus był wyra"nie synem człowieka" jak go często określa się w Nowym Testamencie: "człowiek Jezus Chrystus". Był on "Synem Najwyższego" (Łk 1:32). Jeżeli Bóg jest "Najwyższy" wskazuje to, że jedynie On posiada ostateczną wyższość: Jezus jest "Synem Najwyższego" i wskazuje to, że nie może być Bogiem. Język o Ojcu i Synu, którego używa się mówiąc o Bogu i Jezusie, sprawia, że oczywiste jest, iż nie są oni tym samym. Syn może mieć pewne podobieństwa do ojca, ale nie może być tą samą osobą ani nie może być w wieku swojego ojca.

Istnieją pewne różnice pomiędzy Bogiem a Jezusem, które jasno pokazują, że Jezus sam nie jest Bogiem:
Bóg
    Jezus

"Bóg bowiem nie podlega pokusie lub złemu" (Jk 1:13)

    Chrystus "był skuszony we wszystkiem na podobieństwo nas" (Hbr 4:15)

Bóg nie może umrzeć - z natury jest nieśmiertelny (Ps 90:2; 1Tm 6:16).

    Chrystus nie żył przez 3 dni (Mt 12:40; 16:21).

Nie może być widziany przez człowieka (1Tm 6:16; Wj 33:20).

    Ludzie widzieli Jezusa i dotykali go (1 J 1:1 kładzie na to nacisk).

Gdy jesteśmy kuszeni, zmuszani jesteśmy do dokonywania wyboru pomiędzy grzechem, a posłuszeństwem Bogu. Często wybieramy nieposłuszeństwo Bogu; Chrystus podległ temu samemu wyborowi, lecz zawsze wybierał posłuszeństwo. Miał więc możliwość grzeszyć, ale nigdy nie zgrzeszył. Nie do pomyślenia jest, że Bóg może mieć możliwość zgrzeszyć. Pokazaliśmy, że nasieniem Dawida obiecanym w 2Sm 7:12-16 był definitywnie Chrystus. Werset 14 mówi o możliwości grzeszenia przez Chrystusa: "jeżeli zawini, będę go karcił".


  Back
Home
Next