Osnowy BIBLII
Rozdział 3: Obietnice Boga
Wstęp | Obietnica w Edenie | Obietnica dana Noemu | Obietnica dana Abrahamowi | Obietnica dana Dawidowi | Dygresje (Zniszczenie Nieba i Ziemi, Roszczenia 'Brytyjskiego Izraelizmu') | Pytania

Dygresja 10: Roszczenia 'Brytyjskiego Izraelizmu'

Myśl ta została wysunięta przez H. W. Armstrong'a "Plain Truth" i jemu podobnych zwolenników. Uważają oni, że obietnice dane Abrahamowi wypełniły się w Brytyjczykach i Amerykanach, którzy jak utrzymują oni, są plemionami Efraima i Manassesa. Członkowie ruchu "Brytyjskiego Izraelizmu" wierzą, że królowie i królowe Anglii są potomkami przez linię Judy, która rozpoczęła się od króla Dawida. Aby uwiarygodnić swoją teorię musieli wyciągnąć wniosek, że Żydzi zostali odrzuceni jako ludzie Boga, a na ich miejsce wybrani zostali Brytyjczycy.

Jeżeli zapoznaliśmy się, ze sposobem rozumowania podanym w rozdziale 3, powinno być jasne, że w sposób biblijny takie roszczenia nie mają podstaw. Dodatkowo podajemy kilka uwag na ten temat:

- Wszyscy ludzie są równi jeżeli chodzi o przekleństwo grzechu (Rz 3:23), dlatego też Chrystus umarł, by dać wszystkim ludziom szansę zbawienia. Nie ma znaczenia nasza narodowość, jeżeli przyjęliśmy chrzest w Chrystusie i staliśmy się częścią duchowego Izraela (Ga 3:27-29). Polecono nam głosić Ewangelię wszystkim narodom, chrzcić tych, którzy w nią wierzą (Mk 16:15,16); tak więc nowy Izrael składa się z ludzi wszystkich narodowości, nie tylko Brytyjczyków.

- Trudno jest udowodnić pochodzenie Brytyjczyków i Amerykanów. Jest to mieszanina ludzi z całego świata, a to że ktoś się urodził w tym państwie nie znaczy, że są oni wybranymi lud"mi Boga.

- Brytyjski Izraelizm utrzymuje, że błogosławieństwo obiecane nasieniu Abrahama, spełniło się w Brytyjczykach, bez względu na to, czy byli posłuszni Bogu, czy też nie. Jest to sprzeczne z powtarzanymi zasadami mówiącymi, że błogosławieństwo Boga zależy od posłuszeństwa. Cała Księga Kapłańska 26 i Księga Powtórzonego Prawa 28 mówi o błogosławieństwie, które Izrael otrzymałby, gdyby był posłuszny Słowu Boga oraz o przekleństwie, które wynikałoby z braku ich posłuszeństwa.

Utrzymywanie, że Bóg dał Brytyjczykom błogosławieństwo bez względu na ich posłuszeństwo Jego Słowu, a nawet często w obliczu ich wyra"nego nieposłuszeństwa jest z pewnością pogwałceniem warunków na jakich Bóg daje błogosławieństwo.

- Założenie, że Bóg odrzucił ludzi Izraela, a zastąpił ich Brytyjczykami sprzeczne jest z Rz 11:1,2 : "Pytam więc: Czyż Bóg odrzucił lud swój? Żadną miarą! I ja (Paweł) przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama ... Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami".

- Królestwo Boże było w przeszłości Królestwem Izraela (2 Krn 9:8). Zostało obalone z powodu ich nieposłuszeństwa, ale ustanowione zostanie ponownie (Ez 21:25-27). Królestwo wróci do Jerozolimy (Mi 4:8), kiedy będzie tam sprawował władzę Jezus na tronie Dawida (Łk 1:32).

- Obecnie, rozproszeni ludzie Izraela zostaną ponownie zebrani z różnych części świata, do których zostali rzuceni: "Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju. Uczynię ich jedynym ludem w kraju, na górach Izraela" (Ez 37:21,22).

Spełnia to się w tym znaczeniu, że naturalni Żydzi wracają do swojej ziemi. Całkowite spełnienie nastąpi w Królestwie, a obecny powrót Izraela wskazuje, że nastąpi to wkrótce.

Uwaga: Bezpłatna broszura "British Israelism Examined" dostępna jest u wydawcy.


  Back
Home
Next