Osnowy BIBLII
Rozdział 1: Bóg
Wstęp | Istnienie Boga | Osobowość Boga | Imię i charakter Boga | Aniołowie | Dygresje ("Bóg jest Duchem", Używanie imienia Boga, Objawienie Boga) | Pytania

1.3 Imię i charakter Boga

Jeżeli Bóg istnieje, to należałoby przypuszczać, że będzie on szukał sposobów, aby powiedzieć nam o sobie. Wierzymy, że Biblia objawiona jest człowiekowi przez Boga a w niej ukazany jest charakter Boga. Dlatego też prawda Boga jest jego "ziarnem" lub nasieniem (1 P 1:23), ponieważ oddziałując na nasz umysł, powoduje, że tworzy się w nas nowa istota, która ma cechy Boga. (Jk 1:18; 2Kor 5:17). Dlatego też im więcej stosujemy się do prawdy Bożej i poznajemy ją, tym bardziej jesteśmy "na wzór obrazu Jego Syna" (Rz 8:29), którego charakter był doskonałym odbiciem Boga (Kol 1:15). W tym właśnie leży wartość studióe;w części historycznych Biblii, które pełne są przypadków opisujących sposób postępowania Boga z lud"mi i narodem, zawsze ukazujących te same cechy charakterystyczne.

W języku hebrajskim imię osoby często odzwierciedla jej charakter i dostarcza nam informacji o tej osobie. Oto kilka przykładów:

"Jezus" = "Zbawiciel". "On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów" (Mt 1:21).

"Abraham" = "Ojciec wielu narodów". "Uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów" (Rdz 17:5).

"Ewa" = "Żyjąca" - "bo ona stała się matką wszystkich żyjących" (Rdz 3:20).

"Szymon" = "Słyszący" - "Usłyszał Jahwe, że zostałam odsunięta i dał mi jeszcze to dziecko" (Rdz 29:33).

Dlatego też możemy się spodziewać, że imiona i tytuły Boga są także "ródłem informacji o Nim. Ponieważ istnieje wiele aspektów charakteru i celu Boga, ma on w gruncie rzeczy więcej niż jedno imię. Zaleca się szczegółowe przestudiowanie imienia Boga po przyjęciu chrztu. Dalsze docenianie charakteru Boga jakie wyraża Jego imię jest procesem, który powinien trwać przez całe życie prowadzone w Bogu. Dalsza część tutaj zaprezentowana to jedynie wstęp do tego.

Kiedy Mojżesz zapragnął głębiej poznać Boga, aby umocnić swoją wiarę w czasie bardzo burzliwego okresu w swoim życiu, anioł oznajmił imię Boga: "Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków, aż do trzeciego i czwartego pokolenia" (Wj 34:5 - 7).

Jest to oczywisty dowód na to, że imiona Boga zawierają Jego charakterystykę, a to, że On je posiada jest dowodem na to, że Bóg jest istotą ludzką. -Nonsensem jest rozumowanie, że nieokreślony duch może posiadać takie przymioty, które znale"ć można również w nas - ludziach.

Bóg wybrał jedno szczególne imię, pod którym chciałby być znany i pamiętany przez ludzi. Jest ono esencją, streszczeniem jego celu w odniesieniu do człowieka.

Izraelici byli niewolnikami w Egipcie i zaszła potrzeba, aby im przypomnieć o celu Boga w odniesieniu do nich. Kazano Mojżeszowi obwieścić im imię Boga, tak aby zachęciło ich to do opuszczenia Egiptu i rozpoczęcia podróży do Ziemi Obiecanej (por 1Kor 10:1). My także musimy zrozumieć podstawowe zasady dotyczące imienia Boga przed przyjęciem chrztu i rozpocząć naszą podróż do Królestwa Bożego.

Bóg powiedział Izraelowi, że Jego imię to YAHWEH, które znaczy "Jestem, który Jestem", albo tłumacząc dokładniej "Będę kim Będę" (Wyj 3:13 - 15).

Imię to został pó"niej nieco rozszerzone:

"Mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz synom Izraela:

"Jahwe, Jahwe, Bóg ojców waszych , Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba ... To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia" (Wj 3:15).

Pełne imię Boga w związku z tym to "PAN Bóg"

Stary Testament został napisany w większości po hebrajsku, a tłumaczenia nie oddają wielu szczegółów, podczas tłumaczeń hebrajskich słów oznaczających Boga. Jedno z częstych słów hebrajskich tłumaczonych jako "Bóg" jest "Elohim", oznaczające "potężni". Imię, pod którym chce być pamiętany jest

YAHWEH ELOHIM

co znaczy

TEN, KTÓRY OBJAWIONY ZOSTANIE W ZGROMADZENIU POTĘŻNYM,

dlatego też celem Boga jest objawienie swego charakteru i swej istoty w wielkiej grupie ludzi. Będąc posłusznym Jego słowu, możemy w sobie rozwinąć niektóre cechy charakterystyczne Boga. Tak więc w bardzo ograniczonym sensie Bóg objawia Siebie Samego w oddanych mu wiernych w tym życiu. Lecz imię Boga jest także proroctwem czasu, który nadejdzie, gdy ziemia zostanie zapełniona lud"mi podobnymi do niego, zarówno z charakteru jak i z natury (por 2P 1:4). Jeżeli chcemy stać się częścią Bożego planu i stać się Mu podobnymi, aby już więcej nie umrzeć, a żyć na wieki w doskonałości moralnej, musimy połączyć się z Jego Imieniem. Prowadzi do tego przyjęcie chrztu w imię - tzw. Jahweh Elohim (Mt 28:19). Czyni nas to również dziedzicami ("nasieniem") Abrahama (Ga 3:27-29), którym obiecano wieczne posiadanie ziemi (Wj 17:8; Rz 4:13) i grupą "potężnych" ("Elohim"), w której proroctwo imienia Boga wypełni się. Zajmujemy się tym szczegółowo w rozważaniach 3.


  Back
Home
Next