Osnowy BIBLII

Wprowadzenie

Każdy człowiek, który zaczął wierzyć w istnienie Boga i przyznał, że Biblia jest Jego objawieniem się człowiekowi, powinien poważnie poznać podstawy Pisma św. Jednakże wiele ludzi, którzy nazywają siebie chrześcijanami, poświęca temu mało uwagi i ogranicza się do czytania niektórych wersetów z Nowego Testamentu w niedzielę. Trzymają Biblię w domu w jakimś zapomnianym miejscu i nigdy nie otwierają. Pamiętają mgliście niektóre historie z Biblii. Nic dziwnego, że przy tak pasywnym odniesieniu się do słowa Bożego w życiu i w umysłach takich ludzi, powstaje wielki chaos i zamieszanie.

Z drugiej strony są i tacy, którzy posiadają powierzchowną wiedzę o chrześcijaństwie, a decydują się spróbować i doszukać się przesłania Biblii. Stwierdzają, że każdy z kim rozmawiają, oferuje im zestaw doktryn i filozoficznych poglądów człowieka, które w gruncie rzeczy nie odzwierciedlają podstaw Pisma świętego.

Celem książki "Osnowy Biblii" jest analiza przesłania Pisma św. w praktyczny, systematyczny sposób. Podręcznik przeznaczony jest do przeczytania w całości lub potraktowania go jako kursu korespondencyjnego. Odpowiedzi na pytania, które znajdują się na końcu każdego rozdziału, mogą być przysłane na adres podany poniżej; odpowiedzi Państwa zostaną przekazane opiekunowi, który drogą korespondencyjną będzie Państwu pomagał w kolejnych etapach Państwa studiów. Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy czytelnicy nie tyle będą chcieli odpowiadać na pytania, co zadawać pytania na temat zagadnień, które wydają się im niejasne lub z których interpretacją tu przedstawioną się nie zgadzają. Jeżeli korespondencja taka zostanie przesłana na poniższy adres, otrzymacie Państwo osobiste odpowiedzi.

Autor przeświadczony jest, że podstawowe przesłanie Biblii jest krystaliczno jasne, jednakże zawsze istnieją jakieś fragmenty czy zagadnienia, które wydaje się, że są powierzchownie sprzeczne z ogólną tendencją Pisma Św. Niektóre z nich oraz inne zagadnienia z Ewangelii, które prawdopodobnie zainteresują tylko niektórych czytelników, przedstawione zostały w Dygresjach. Jednak powinno być możliwe zrozumienie podstawowego przesłania Biblii bez czytania tych Dygresji. Spodziewamy się, że większość czytelników przeczyta wszystko. Główne tłumaczenia Biblii, których użyto to: Pismo Święte. Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, (Biblia Tysiąclecia) wyd 2 popr. oraz Biblia to jest całe Pismo Święte . Starego i Nowego Testamentu z hebrajskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczona [!].

Chciałbym wyrazić podziękowanie wielu ludziom za pomoc w wydaniu tej książki. Jestem szczególnie wdzięczny Clive Rivers za doskonałą serię fotografii oraz tym, którzy podzielili się swoimi cennymi uwagami na temat treści tej książki. Ogromny jest mój dług wdzięczności wobec setek ludzi w Afryce, Zachodnich Indiach, Filipinach i Wschodniej Europie, których badawcze pytania i pragnienie poznania prawdy zmusiły mnie do wielokrotnych przemyśleń Osnów Biblii. Ich piękno i siła wzrasta, gdy patrzy się na nie z różnych punktów widzenia. W zatłoczonych taksówkach, odkrytych ciężarówkach, salach konferencyjnych czy w upale na balkonach hotelowych i oświetlonych gwiazdami wioskach w buszu dyskutowano na te tematy, sprzeczano się i wywoływano entuzjazm u studentów Biblii, na każdej ścieżce życia. Moi bracia Christadelphian, z którymi miałem przyjemność współpracować, byli niewyczerpującym się "ródłem siły i pomocy. Doszliśmy do wielu Dygresji w tej książce w hotelowych pokojach, po wyczerpujących spotkaniach z grupą studentów kursu biblijnego. Wspólnota i przyja"ń, które są wynikiem tego, że łączą nas podstawowe nauki prawdy biblijnej, są czymś niezrównanym w doświadczeniu człowieka. Tak więc, teraz wszystkim moim "współpracownikom ku Królestwu Bożemu", składam hołd, mając nadzieję, że książka ta pomoże im głosić prawdziwą Ewangelię "wszystkim narodom".

Poznanie rzeczywistej prawdy Ewangelii nauczanej na stronach Biblii, będzie miało wpływ na każdą część naszego życia. Tak jak Bóg zamierzał poprowadzić mężczyzn i kobiety całego świata, będą oni chwalić Boga teraz i na wieki. Każdy, kto odnajduje prawdę, znajduje "perłę wielkiej wartości" i sam pozna uczucie, którego doświadczył Jeremiasz: "Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego." (Jr 15:16). Aby doświadczyć tego, módlmy się prosząc Boga o pomoc w zrozumieniu słowa przed przeczytaniem każdego rozdziału. "A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski, władnemu zbudować i dać dziedzictwo z wszystkimi świętymi" (Dz 20:32).

D.H.

Stosowane skróty ksiąg Biblii

Rdz Księga Rodzaju
Wj Księga Wyjścia
Kpł Księga Kapłaństwa
Lb Księga Liczb
Pwt Księga Powtórzonego Prawa
Joz Księga Jozuego
Sdz Księga Sędziów
1Sm Pierwsza Księga Samuela
2Sm Druga Księga Samuela
1Krl Pierwsza Księga Królewska
2Krl Druga Księga Królewska
1Krn Pierwsza Księga Kronik
2Krn Druga Księga Kronik
Ne Księga Nehemiasza
Est Księga Estry
Ps Księga Psalmów
Prz Księga Przysłów
Koh Księga Koheleta
PnP Pieśń nad Pieśniami
Iz Księga Izajasza
Jr Księga Jeremiasza
Ez Księga Ezechiela
Dn Księga Daniela
Oz Księga Ozeasza
Am Księga Amosa
Mi Księga Micheasza
Na Księga Nahuma
Ha Księga Habakuka
So Księga Sofoniasza
Ag Księga Aggeusza
Za Księga Zachariasza
Ml Księga Malachiasza
Mt Ewangelia wg św Mateusza
Mk Ewangelia wg św Marka
Łk Ewangelia wg św Łukasza
J Ewangelia wg św Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1Kor Pierwszy List do Koryntian
2Kor Drugi List do Koryntian
Ga List do Galatów
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1Tes Pierwszy List do Tesaloniczan
2Tes Drugi List do Tesaloniczan
1Tm Pierwszy List do Tymoteusza
2Tm Drugi List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Hbr List do Hebrajczyków
Jk List do Jakuba Apostoła
1P Pierwszy List do św Piotra Apostoła
2P Drugi List do św Piotra Apostoła
1J Pierwszy List do św Jana Apostoła
2J Drugi List do św Jana Apostoła
3J Trzeci List do św Jana Apostoła
Jud List do św Judy Apostoła
Ap Apokalipsa św Jana

Pytania na końcu każdego rozdziału są dwóch typów: wybór z grupy (gdzie należy wybrać jedną z podanych odpowiedzi, jako prawidłową odpowied" na pytanie) i zwykłe pytania, na które należy odpowiedzieć kilkoma zdaniami. Prosimy, aby Państwo przesłali odpowiedzi na osobnej kartce papieru i nie zapomnieli wyra"nie napisać swego nazwiska i adresu.

Odpowiedzi w języku polskim prosimy przesyłać na adres:

info@carelinks.net

  Back
Home
Next