שדוקה יבתיכ תודוסי
עושי אצומ :7 סרוק
| "רבדה היה תישארב" | םיהולאה תינכותב עושי םוקמ | םילותב תדיל | עושיל עגונב ך"נתב תואובנ
,?ץראה תא ארב עושי םאה ,"םימשה ןמ יתדרי" ,ירוטסיהה עושי) תופסות
תולאש | (קדצ-יכלמ ,"אוה ינא םהרבא תויה םרטב"

ירוטסיהה עושי :22 תפסות

השק זא ,םעפ יא םייק ירצנה עושיש היאר ןיא ,םימיוסמ םישנא םינעוטכ ,םא
ינוילימש ןימאהל דחא ףאמ תופצל הברה שרדנ .ומצע תורצנה םויק תא ריבסהל
אל םעפ ףאש והשימ לע םתנומא תא וססיב תונורחאה םינש 2,000 ךשמב םישנא
תא ץיפהל םינכומ ויה םהש ,וב הקזח ךכ לכ הנומא םהל התיהשו ,םייק היה
ןיא ,יללכ ןפואב .תוומו הפידר תנכסב םימעפ הברה ,םלועה יבחרב םתנומא
ויתונעט תא םיחוד םהש םנמוא ,םעפ יח דמחומש לבקל ישוק םידוהילו םירצונל
שורדל ילבמ ומייק תוירוטסיהה תויומד בורש םילבקמ ונחנא ,השעמל .ותארוהו
,םילבוקמ םיעוריא לע םיחותינ ושע םימעפ הברה .היארה לע יתרוקיב הקידב
תכתוח היאר אוצמל םירקוחל השק היהו ,1066-ב שחרתה סגניטסה ברקש לשמל
.היה הז הככש

,הדיעמ ירצנה עושי לש םויקה תא וליפא המצועב םישיחכמ םישנא המכש הדבועה
תלבק םע םילשהל אל החונ הביס אוצמל ןוצר לע ,תמזגומ הבוגת לע ,קפס אלל
םימודקה םידוהיהש םיכירעמשכ דחוימב תיתימא תארנ תאזה הנקסמה .ותחישמ
תויודעה .הנושארה האמב םייק היה עושי םשב ארקנה םדא ןבש ולביק
םילוכי אל ונחנא ןפוא םושבש םיארמ ירצנה עושי םויק לע תואבה תוירוטסיהה
חוקל הזה עטקב ליעומ עדי הברה .םדא ינב לש תיגולואית האצמהכ ותוא תוחדל
-.'Gary Haberman, Ancient Evidence For The Life of Jesus'מ

ירבד") הנושארה האמה לע וירפס ינש רשא ימור ןוירוטסיה היה סוטיכט (1
"םימיה ירבד"ב בתכ אוה .תורצנהו עושי תא םיריכזמ ("תודלות"ו "םימיה
:(םירצונה תריפסל 115 תוביבסב)

,סוטסירכ .בחרה רוביצה ידי לע םירצונ םשב םיארקנה ,היתובעות ללגב האונש תכ"
דחא ידי לע סוירביט ןוטלש ןמזב תוומה שנוע לבס Christians ,םשה רוקמ
."סוטליפ סויטנופ ,ונלש םינומגהה

.תאז תודע יפל ,גרהנ חישמהש ןמז ,נ"הסל 14-37-מ טלש סוירביט רסיקה
רוקמ ,הדוהיב קר אל ץרפ" תאזה הצובק לש הנומאה רקיע ךיא ראתמ םג סוטיכט
ויה םירצונה המכ ראתל ךישממ אוה ."אמורב םג לבא ,(הלאה תונויער לש) ןושארה
תודע םע םאות הז לכ .אמורב גרוהל םיבר ואיצוהש ךיאו הבר הדימב םיאונש
םתארוה תא וציפה םדוק םיחילשהו םידימלתה ,עושיש רואיתה לע השדחה תירב
םהש השדחה תירבב בותכ םג .אמור ריעה ללוכ ,ימורה םלועה יבחרב זאו הדוהיב
.הבר תודגנתהב ושגפ םג

:(41-54) סוידולכ ןוטלש לע ריעה ,ימור ןוירוטסיה דוע ,סוינוטאוס (2
אוה ,סוטסרכ לש המזויב ,תקסופ יתלב המוהמל ומרג אמורב םידוהיהש ןוויכמ"
.(חישמה) "טסירכ" לש רחא ביתכ אוה ,"סוטסרכ" ."ריעהמ םתוא שריג (סוידולכ)
הלקסירפו סליקע םשב םיארקנה ידוהי גוזש ךיא ראתמ 2 .חי ש"העמ ,בגא ךרד
.םידוהיה תפידר ללגב אמור תא בוזעל וכרטצה
הפירשה ירחא" :וארנ ןמזב םירצונה תפידר לע ןכמ רחאל ריעמ סוינטאוס
השדח הנומא הל התיהש תכ ,םירצונה לע םישנוע וליטה ... אמורב הלודגה
האמב "(Christians) םירצונ" םשב תארקנה הצובק םויקל הזה רוכזאה ."הקיזמו
.תאזה האמב רתוי םדקומ םייק "טסירכ" םשב ארקנש םדא ןבש הארמ הנושארה

שיש הדבועל ונביל תמושת תא הנפמ F.F. Bruce: Christian Origins, pp. 29,30 (3
ןוירוטסיה ידי לע בותכש יחרזמה ןוכיתה םי רוזיא תודלותל םירוכזא
רחא םוקמב הארמ סורב .נ"הסל 52 תוביבסב סוללאט םשב ארקנה
,סונכירפא סוילו'ג םשב ארקנה ןדמלש (The New Testament Documents, p. 113)
ןעט הזה ןדמלה .עושי תבילצ ןמזב התיהש הכישחה לע ורואיתל געלו ,סוללאט תא טטיצ
עושי תבילצ לש רואית בתכ סוללאטש רמול הצור הז .המח יוקיל ללגב היה הזש
.נ"הסל 52-ב ולש הירוטסיהה תא בתכ אוהש ינפל םינש המכ שחרתהש

דואמ הליעפ הצובק םויק תא תוכיראב ריכזמ ,תימורה תלשממב דיקפ, ינילפ (4
םה ךיא ריכזמ אוה .הנושארה האמה לש תונורחאה םינשב םירצונ םשב תארקנה
ורש םהשכ ,רקוב תונפל עובק םויב שגפיהל וגהנ םה" :ןייו םחל סכט ורמש
ידי לע תילגנאל םגרותמ "ינילפ יבתכמ") "טסירכל ללה ריש , םיפלחתמ םיקוספב
תא וריכזה םהינש ןאירדהו ןגארט םיימורה םירסיקה (X:96 ,2 ךרכ ,תומלמ .ו
האר .םירצונ םע תודדומתה לש היעבה
יטסאיסאלכאה הירוטסיההו X:97 ,2 ךרכ ,"ינילפ יבתכמ"ב םוקמ-תוארמ המאתהב
תאצויה םתוקבדו הנושארה האמהמ תאזה הצובק םויק ,IV:IX .סויבאסוא לש
,תישממ תירוטסיה תומד תובקעב םיכלוה ויהש זמרמ היה ,הפידר ןמזב ןפוד
.הנושארה האמב היחש

לבוקמ .עושי תוומ תא ריכזמ ,שודק ידוהי רפס ,א .גמ ןירדהנס ,דומלתה (5
70 - 200 תרמוא תאז) הז רפס ףוסיא לש המודקה הפוקתמ היה הזה עטקש
:(נ"הסל

ךלה רשבמ ,גרוהל האצוהה ינפל םוי םיעברא ךשמל .הלתנ (עושי) חספ ברעב"
לוכיש דחא לכ .הריפכל לארשי תא התפו ףוסיכ השעש ללגב לקסיי אוה' ,ארקו
הלתנ אוה ,ודעב גצוה אל רבד םושש ןוויכמ לבא .'ומשב אוביש ,ותבוטל רבדל
."חספ ברעב

םייטלג) השדחה תירבב הב םישמתשמ הככ - הבילצל בינ תויהל הלוכי "הלתנ" הלמה
םאתהב) לקסיי עושיש וצר םידוהיה ךיא ראתמ הזה עטקה .(39 .גכ סקול ;13 .ג
רבסה אוצמל רשפא .הלתנ היה אוה השעמלש ןייצמ הז לבא ,(?הארנכ השמ תרותל
ידכ ימורה קוחב שמתשהל םיכירצ ויה םידוהיה ךיא ראותמ הב השדחה תירבב הזל
.היילת התיה םתטיש - עושי תא תימהל

.םהילע תוומ-ןיד רזגנו וטפשנ עושי ידימלת השמח ךיא ראתמ םג א .גמ ןירדהנס
ןירדהנס .ירוטסיהה עושי םויקב ונימאה םידוהיה תרוסמה יפלש הארמ בוש הז
.השדחה תירבל םאתהב קוידב ;תמ אוהשכ 33-ןב היה עושיש רמוא וליפא ב .וק
ארקנה תישימחה האממ ידוהי ךמסממ טטצמ (First Easter pp. 117,118) Maier
.ותומ ירחא עושי תייווג תא בונגל וסינ םידימלתהש ןעוטה ,"ושי תודלות"
םוקמל עושי תייווג תא חקלו םתוינכות לע עמש הדוהי םשב ןנגש ןעוט םג ךמסמה
םידוהיהש נ"הסל 150-ב בתכ ריטרמ ןיטסו'ג .םידוהיל ןכמ רחאל ותוא ןתנו רחא
,"והפירט םע חיש-וד") עושי תייווג תא ובנגש ונעטש םידחוימ םיחילש וחלש
.המוד חוויד שי ,נ"הסל 200-ב בתכש ,(30 ,"תוגוצת לע") ןאיללוטרטל םגו ,(108

םויקב ונימאה נ"הסל תומודקה תואמב םידוהיהש םיארמ הלאה תודע יעטק םהיניב
.ירוטסיהה עושי לש םילאה תוומבו

םיללפתמ"ש םירצונה לע קחוצ ,היינשה האמב בתכש ,ןאיכול ינוויה יאזחמה (6
בלצנ םדא ןבל הזה םויה דע
(Lucian, The Death of Peregrine, 11-13, in "The Works of Lucian", vol. 4,
translated by Fowler and Fowler).

בתכנ רשא ,ולש "תוקיתע"ב .הנושארה האמהמ עודי יכה ןוירוטסיהה סופסוי (7
90-95-ב
רחא עטקב ."טסירכ םשב ארקנה עושי ויחא" ,בוקעי תא ריכזמ אוה ,נ"הסל
תירבב עושי רואית תא רורב ןפואב םירשאמש םיחנומב רבדמ םג אוה רפסב
... םיתפומ השעש שיא היה אוה ... עושי םשב םכח שיא הז ןמזב היה םעפ" :השדחה
םיהלא יאיבנ תואובנ יפל ,ישילשה םויב יח םהל הארנ אוה ... חישמה היה אוה
."ויבגל םיאלפנ םירבד תובברו

לבא .הבברושש הרעה וא תפסות הזש םינעוטה שיש ןיינעל ךכ לכ הזה עטקה
היהש הנעטב ךומתל ידכ הזה עטקב שמתשהל הביס ןיידע שי ,ןלהל םילוקיש ללגב
:הנושארה האמב יחש ירצנה עושי םשב ארקנה םדא ןב
.סופסוי לש הזה עטק תא טטצמ - Eusebius (Ecclesiastical History, 1:XI)

םילוכי םהו תירוקמ איהש תאזה הנושארה האירקב םיכמות םידבוכמ םינדמל -
:האר) סופסוי יבתיכ רתימ ןונגס ותואב בותכ עטקהש תוארהל
Daniel Rops, "The Silence of Jesus' Contemporaries", p. 21;
J.N.D. Anderson, "Christianity: The Witness of History" p. 20;
F.F. Bruce, "The New Testament Documents" pp. 109,109)

.הבברושש הרעה וא תפסות הז עטקש חסונ לש היאר ןיא -

סופסוי יבתיכ לש תיברעה הרודהמ תא ואצמש ןעוט סניפ המלש רוספורפ -
תורהצה ילב לבא ,םש אצמנ רכזומה עטקה .תירוקמה הרודהמה חוטב טעמכ תאזשו
עטקב ושענ רשא עושי לש תוחישמלו םיתמה תייחתל עגונב ןיעל תויולגה הארוה
םסריפ םדוק סניפ .ידוהי היה סופסויש תויה ,ינויגה הארנ הז .ליעל טטוצמה
טטצמ אוה ובש- ,"The New York Times" Feb. 12 1972 ,ב םירמאמב ולש םיאצממה תא
היה הזה ןמזב" :תיברעה הרודהמהמ עושיל עגונב סופסוי לש ןודינה עטק תא
תויהל רכומ היה אוהו הבוט התיה ותוגהנתהו .עושי םשב ארקנה םכח שיא
.וידימלת תויהל וכפה םירחאה םיוגה ןיבמו םידוהיה ןיבמ םיבר םישנאו .ירסומ
אל וידימלת תויהל וכפהש הלאו .סוטליפ ידי לע תוומלו הבילצל ןודנ היה אוה
ותבילצ ירחא םימי השולש םהל הארנ אוהש וחוויד םה .וב םתנומא תא ובזע
ורפס םיאיבנה וילע ,חישמה היה אוהש ןכתיי ,ךכל םאתהב ;יח היה אוהשו
."תואלפנ

.השדחה תירבה לש הז םע הפי בלתשמ הזה חווידה

  Back
Home
Next