EKICWEEKA KYA KABIRI

"EBIKWATIRIINE NEIZIINA RYA KRISTO" (EBYAKOZIRWE 8:12)

 

EISHOMO 7

OBUKOMOOKO BWA YESU

7.1 EBYAHANDIKIRWE AHARI YESU OMU NDAGAANO ENSYA.

Eishomo rya kashatu niritworeka oku ebikorwa bya Ruhanga byabaire byorekirire ahari Yesu. Ruhanga endagaano yiayakozire na na Eva, Aburahamu hamwe na Daudi, zoona zikaba nizorekyerera ahari Yesu. Bingi omundagaano enkuru nibyorekyerera ahari Yesu Kristo ekiragiro kya Musa eki abisiriayire babaire nibakurata, kikaba kiri kwegyesa abantu oku barabaase kuba na Yesu. Gal 3:24. Ahabugyenyi bwokuhingurwaho, omwaana gwentaama gwabaire niguza kwiitwa ni gworekyerera Yesu owatuferere ahamusharaba kwiiha ekibi omunsi. (Yoh 1:29) (1 Kor 5:7) (Kur 12:5) (1Pet 1:19). Omu Zabuli hamwe na byingi ebyagambirwe ba nabi omundagaano enkuru, nibyoreka oku Masiya arije kuba nashusha nibworeka oku araije kufa nebindi bingi. Shoma ebirikukurataho.

 

Ebyagambirwe abarangi OT

Okubyahikirizibwe omuri Yesu

"Ruhanga wangye, Ruhanga wangye, ahabwenki wadugaho (Zab 22:1)

Ebi nibyo bigambo bya Yesu aha Musharaaba (Mat 27:46)

"Abantu nibanshunga, bshekyerera nibazunguza omutwe barikugira ngu akahimbisa, yakuratira Ruhanga ngu naza kumuyamba mbwenu amuyambe Zab 22:6-8

Isirayiri ekashunga Yesu, yamuzanisa (Luk 23:35; 8:53) Bakazunguza emitwe yaabo (Mat. 27:43).

Orurimi rwangye rukwataniire omu mba. Nibacumita engaro zangye hamwe nebigyere (Zab 22:15,16)

Ahamusharaba (Yoh 19:28) Yesu nukwe yacumisirwe engaro hamwe nebigyere.

Bakagabana ebijwaaro bytangye (Zab 22:18)

Eki kikahikirizibwa omu (Mat 27:35)

Reeba oku Zab 22:22 neyorekyerera Yesu Heb 2:12.

Mbiire omunyamahanga omubantu bangye (Zab 69:8,9) (Zab 69:21)

Shoma Yoh 7:3-5 (Mat 12:47-49) (Yoh 2:17) (Mat 27:34)

Isa 53 Neyorekyerera ahakufa nokuzooka kwa Yes Kristo

(Isaya 53:7)

(Mataayo 27:12,14)

Isaya (53:9)

(Mataayo 27:57-6-)

 

 

 

 

 

Nahabwekyo Endagaano ensya netwijusya ngu ebiragiro bya Musa hamwe nebyagambirwe omundagano enkuru, nibwo butandikiro bwo kwetegyereza Yesu. Ebyak 26:22 (Ebyak 28:23) (Rom 1:2,3; 16:25,26). Yesu akagira ngukuturaabe tutarikubaasa kwetegyereza Musa hamwe nabarangi, tituraije kumwetegyereza

(Luk 16:31, Yoh 5:46, 47) ekiragiro kya Musa hamwe na barangi okuranga ebyokwija kwa Yesu, nikihamya ngu Yesu akaba atariho nkomuntu atakazairwe. Abo abarikugira ngu Yesu akaba ariho ensi nehangwa, tibahikire, ahakuba ahabwenki Ruhanga yaraganise omwijukuru waabo ngu araaba Masiya. Omuri Mat 1 hamwe na Luk 3, nizitworeka ahu Yesu yakomokire. Endagaano ya Ruhanga eyiyakozire na Daudi. (2 Sam 7:12, 14) nayoreka ngu Yesu naza kuba ari omwaana wa Ruhanga. Nahabwekyo Yesu takubaire ariho obwire obwe, kandi obwe ishe Ruhanga ariyo nakora endagaano ngu naza kubaho! (Zab 132:11

Ruhanga okuraganisa Daudi ngu naza kugira oramuze omubigyere kandi obwe ari omwaana wa Ruhanga takubaire Solomooni, ahakuba obu endagaano egyo yabaire nekorwa, (2 Sam 5:14) (Luk 1:31-33) (Yer 23:5). Ebindi bungi bikarangwa omundagaano enkuru birikworekyerera Yesu. Shoma (Bur 18:18) (Byak 3:22,23) (Isa 7:14) (Mat 1:23)

7.2 OKUZARWA KWA YESU

Abo boona abarikugira ngu Yesu, Ruhanga hamwe nomwooyo orikweera boona nibingana, tibahiikire. Kandi nibongyera kugira ngu bashatu bakaba bari omwiguru ensi erikuhangwa. Hati nikimanyisa ngu Yesu akaruga omwiguru yija yaaza omunda ya Maryamu atyo yazarwa obwa kabiri? Eki kigwerire kimwe. Nahabwekyo aba rikwikiririza (Luk 1:31-35) Nikyorekwa ngu Yesu akaba naza kuba ari omwana wa Ruhanga. Nahabwekyo Yesu takubaire Ruhanga kandi obwo yabaire nagambwa kuba omwaana wa Ruhanga. Yesu akakomooka ahari Daudi (Kush 22:16) (Luk 1:35)

MARYAMU OKUGIRA ENDA YA YESU

Omwooyo orikweera namaani ga Ruhanga agatumire Maryamu yatwaara enda ya Yesu. Omwooyo timuntu nahabwekyo tarabyamire na mushaija weena, kugira enda. Yozefu tari Ishe wa Yesu nka bamwe okubari kugira (Luk 1:35) Yesu akaruga omunda ya Maryamu yazarwa, nikyoreka ngu akaba atariho atakazairwe (Luk 1:31), (Yoh 3:16). Yesu akaba ari omwaana wa Ruhanga, Okubaho kwe, akazarwa. Kwonka Ruhanga we tarazirwe, Ruhanga taine butandikiro (Zab 90:2). Nahabwekyo Yesu tarikubaasa kuba Ruhanga. Omwaana takwingana nishe.

Yesu akazarwa tarahangirwe nka Adamu (2 Kor 5:19). Isa 49:5,6 neyoreka ekyagambirwe ba nabi ngu Yesu naza kuba omushana gwensi, eki kikaija kya hikirizibwa, shoma (Yoh 8:12). Yesu nagambwa kuba nakora enya Ishe yamutumire nkomuhereza we (Zab 22) (Zab22:9,10) Maryamu akaba ari omuntu wa buriijo eki nikyorekwa okugira ngu Maryamu akaba aine abazire be hamwe nabanyabuzaare nambwenu omurumuna omubuzaare niwe yazaire Yohaana omubatiza. (Luk 1:36). Abakatoriki nibagira ngu Maryamu akaba Atari muntu waburiijo. Kwonka omundagaano ensya yoona neyoreka oku Yesu yabaire ari omwaana wa Ruhanga kandi omwaana wamuntu. Omwaana womuntu ahabwokugira ngu akazarwa omuntu Maryamu, kandi ayetwa omwaana wa Ruhanga ahabwokugira ngu akabaho ahabwa maani ga Ruhanga ahari Maryamu.

(Luk 1:35), (Yub 14, 4; 15:14; 25:4) (Gal 4:4) (Kut 3:15).

Okworeka ngu Maryamu akaba ari omuntu waburiijo. Nitureeba Yesu arikumwijusya emirundi eshatu kukuratira ebyahandikirwe (Luk 2:49) (Luk 2:4) (Luk 2:50). Yosefu akagumizamu na Maryamu nkomukazi we Yesu yamara kuzarwa (Mat 1:25) Maryamu nayorekwa oku yagizire abaana abandi yamara kuzaara Yesu. Shoma (Mat12:46, 47). Yesu niwe yabaire ari omuzigaijo wa Maryamu. Ekya Abakatoriki kugira ngu Yesu akaguma atiine Mushaija atyo yija yatemba omwiguru tihaine hikirikworekwa omu Baibuli. Nkomuntu Maryamu abaasa kuba yakuzire akafa. Ahakuba nitushoma omuri (Yoh 3:13) ngu tihaine Muntu weena aragiire omwiguru. Nkoku Yesu babaire ari omuntu nkaitwe na Maryamu nikwe yabaire ari (Heb 2:14-18, Rom 8:3). Shoma (Luk 1:38) (Zab 86:16)

7.3 YESU OMUNTEEKATEKA YA RUHANGA

Ekiteekateko kya Ruhanga kugira omwaana, kikaba kiri nawe omukutandika kandi Ruhanga akaba nakundira kimwe omwaana ogwo, nkomuzaire weena okwakunda omwaana we (Yoh 1:1). Endagaano enkuru hingi neyorekyerera ekigyendererwa kya Ruhanga omuri Yesu Kristo (Heb 1:1,2) kikarugirira ahari Yesu, emyaaka kwikirizibwa Ruhanga (Heb 1:2). Okushukururwa kwa Ruhanga aha muntu omu myaaka yoona omu ndagaano enkuru, byoona nibyorekyerera Yesu Kristo. Nahabwekyo namazima kugira ngu okubaho kwa Yesu kikaba kiri omubitekyerezo bya Ruhanga, kwonka we Yesu akaba atariho Nkomuntu. (Heb 1:4-7, 13,14) Yesu akaba Atari Maliaka akaba ari ahansi yaba Malaika. (Heb 2:7) (Yoh 3:16). Yesu atakazairwe tarabaireho nkomuzimu atakazairwe ( 1Pet 1:20). Yesu niwe ari ahagati yamakuru marungi agu Ruhanga yaraganiise (Rom 1:1-4). Omubugufu ebyafaayo bya Yesu biri biti

1. Yesu akaraganisabwa omundagaano eyiira. Kandi okubaho kwe kukaba kiri omu bitekateeko bya Ruhanga.

2. Akabaho nkomuntu kandi yazarwa Maryamu omukazi owabaire ashugaine, kandi nimwijukuru wa Daudi.

3. Omumagara ge gomunsi akakora ebi Ishe yabaire nayenda.

4. Akafa yazooka kandi yagambwa abakurasi be ku nomwaana wa Ruhanga obwo abegyesibwa be bamara kutunga omwooyo orikweera.

Ruhanga namanya ekintu ekirikuza kubaho kitakabaireho nabaasa kuhindura obutandikiro bube obuherezo. Rom 4:17 (Isa 46:10). Nahabwekyo Ruhanga nabaasa kugamba abafiire nkabahurire, abase kugamba omuntu nkoriho nobuyakuba atakazairwe, agambe izooba eririkuza kwija nkerya baireho nebindi. (Isa 3:8) (Ezra 7:10, 12) (Kut 15:18) Ruhanga akagira Aburahamu ati mwijukuru wawe ndyamuhereza eitaka eri (Kut 17:5) Ruhanga nahikiriza ebyarikugamba. (Heb 2:8) (Luk 1:70) (Yer 1:5) (Heb 7:9, 10) (Isa 45:1-5). Nibagira ngu Isa nabi nka Yeremiya bakaba bariho ensi etakahangirwe. Eki timazima kwihaho bakaba bariho omukitekateeko kya Ruhanga. Naitwe obwo tukaba turiho kwonka nabwo omukitekateeko kya Ruhanga (2 Tim 1:9) (efe 1:4,5) (Rom 8:27, 9:23) Yesu niwe yabaire enkugiro yekigyendererwa kandi ekitambo kyabantu boona. (Kush 13:8) )Yoh 1:29, 1Kor 5:7) (1 Pet 1:20) (efe 1:4).

 

7.4 OKUTANDIKA HAKABA HARIHO KIGAMBO YOH 1:1-3

Omu kutandika hakaba hariho kigambo, kandi kigambo akaba ari Ruhanga. Nikyo kimwe omu kutandika akaba ari na Ruhanga. Ebintu byoona bikakorwa we (Yoh 1:1-3). Egi eshuura niyo erikutuma abantu bamwe bagira ngu Yesu akaba ari omwiguru ata kazairwe. Kigambo aha kikaba kitarikumanyisa Yesu, narishi kigambo tikugira ngu akaba ari omuntu ahakuba omuntu kandi ogwo wenka akagaruka akaba Ruhanga.

Omu kutandika – Ruhanga akaba ari nenteekateka yokubaho kwa Yesu kandi akahikiriza ebikorwa bye omuriwe. Tuherize kureeba oku Ruhanga arikuhikiriza ebikorwa bye obwe arikukoresa omwooyo we. Ruhanga akakoresa omwooyo we ahakubaho kwa Yesu, obwo arikwenda arabire omuri Yesu agambire bingi ebiyahikiriza kigambo ngu nayorekwa kuba yabaire ari Yesu omu bitekateeko bya Ruhanga kwonka ti Yesu nkomutu ahakuba (Yoh 1:14) neyoreka ngu kigambo ogu akaija yaaba omuntu. Yongyera oshome emishororongo egi (Col 3:16) (Mat 13:19) (Yoh 5:24) (Byak19:10) (2 Thes 1:8). Nahabweekyo Ruhanga akatugambira ebye obwo arikurabira omuri Yesu Kristo. Yoh 2:22, 3:34, 7:16, 10:32,38, 14:10).

Paul akaikiriza okugambirwa ku aza omumahanga goona akaburira engiri (Rom 16:25,26) ( 1 Kor 2:7). Amagara gatahwaho go gakaraganisibwa omuntu aha bwebikorwa bya Yesu (Yoh 6:53-54) (Tito 1:2,3) (Luk 1:70) Yesu okugamba omufumu, kikoreka bingi (Mat 13:35). Nahabwekyo ekigambo kikaba kiri na Ruhanga. Omukutandika nabwanyima kiza kyahikirizibwa omuri Yesu yamara kuzarwa. Omuntu ekyarikutekateeka nikiba kiri we. Nahabwekyo ekigambo kya Ruhanga (Efu 23:7) (Zab 29:8) (Zab 56:4) (Zab 130:5) (Yer 25:7) Ruhanga namazima (Yoh 5:33) (Yoh 8:26) (1 Yoh 5:10). Yesu nagamba ekigambo kye nkomuntu ahakuba ebigambo bikaba bigira akakwaate kamaani nawe.

Omuktandika ekigambo kya Ruhanga nikyorekwa oshusha oti akaba ari omuntu. Shoma (Yoh 1:1-3) (Ezra 22:26) (1 Bus 10:13). Nikireebwa omu kutandika ngu Ruhanga niwe muhangi, akahanga buri kimwe arikukozesa ekigambo kye kwonka akaba atarikukozesa Yesu (Yoh 1:1-3) (Zab 33:6,9) (Zab 147:15-18) Ekigambo kya Ruhanga namaani agarikukora. Akagakozesa ahari Maryamu nabyanyima Yesu yazarwa (Luk 1:35) (Luk 1:38) Shoma (Byak 13:27) hanu Yesu nagyeragyeranisibwa nanebigambo byabanabi ebigyenderewa bya Ruhanga byoona bikahikirizibwa omuri Yesu (1Yoh 1:1-3). Nobuturaabe tutakubaasa kureeba Yesu hati nkomuntu, nitushoma ngu twaheza kumumanya Yesu, nutumumanya ebigyenderewa bya Ruhanga hamwe nitwe, nabwanyima nitugira amatsiko gamagara gatahwaho ( 1 Pet 1:8,9). Nahabweekyo tushemerire Buriijo kwebuuza; oti hoona nimanya Yesu?" okumanya Yesu tikikumara oshemerire kugumizamu noshaba kandi okabatizibwa kucweera abantu orubanja aha izooba ryahamuheru (Yoh 12:48). Nahabwekyo kigambo owa Ruhanga akaba ari YESU.

 

 

 

 

OKWETEEGYEREZA 22

EBYAFAAYO BYA YESU

Bamwe nibagira ngu Yesu owanazarensi, tihariho kirikworeka ngu akaba ariho. Kyaba kiri kiti, nekyaobusaasi! Kureeba ngu enkumi nekumi zabantu kukuratira omuntu atarabaireho. Ebyafaayo nibitworeka oku abantu bamwe babaire bikiriza bakaitwa ahabwedini abanyadiini nkaba Kristo hamwe nabasiramu boona nibikiriza ngu, Yesu na muhamadi bombi bakabaho kwonka ebibakozire nanebibashomeise tibirikwikirizana. Omunya byafaayo orikweetwa Gary Habermas nagamba ahakubaho kwa Yesu ati.

1. Tacitus omurooma omu bitabo bye ebiyandikire omukyasha kyokubanza, nagamba ahari Yesu, hamwe nabakurasi be ebitabo enyo nibyetwa "Annals and histories" Ebitabo bibiri ebyo bekahadikwa 115 Yesu aherize kuzaarwa (AD). Ebitaabo ebyo nibyongyera byoreka oku abakurasi ba Yesu babaire nibangwa munonga omubwiire bwa Tiberius hamwe na Pirato (Pontius Pirate). Omukama Tiberius aka tegyeka kuruga 14-37 AD obwo nibyo bwiire Yesu yaitirwemu. Ekitabo nikyongyera kigamba ngu ediini ekongyera yabuga Rooma yoona.

2. Suetonius, nandijo omunyabyafaayo nawe akahandiika ahari Yesu ahagati ya 41-54 AD. Shoma (Byak 18:2) oreebe oku Aquila hamwe Priscilla bahungire Rooma ahabwokwitwa kwabayuda aya, Suetonius nayongyera agamba aha kwiitwa kwa bakurasi ba Yesu omu butegyeki bwa Nero obu Roma yayokibwa barikuhiganisa abakurasi, ba Yesu Kristo.

3. FF Bruce (Christian Origins Pp 29,30) nayoreka ebyahandikirwe Thallus 52 AD we na Bruce niboreka bingi ebiri (Omundagaano ensya ekitabo kyaabo page 113). Julius Africanus omushomi ruranganwa, nayoreka kurugirira ahari Thallus, oku habaireho omwirima aha kufa kwa Yesu. Thallus akahandika ahakubambwa kwa Yesu atakahandikire kitabo kye 52 AD.

4. Pliny offisa omubutegyeki bwa Roma nawe nagamba aha bantu ababaire nibakurata Yesu omukyasha kyokubanza.

5. Ekitabo kikuru munonga kyabayudaaya kikweetwa Talmud, Sanhedrin 43a nikigamba ahakufa kwa Yesu (70-200 AD)

6. Lucian nawe omuhandiiki nawe nagamba ahaba kurasi ba Yesu abakiri kukuratira Yesu kuhisya neri izooba.

7. Josephus nomunyabyafaayo ruranganwa omukyasha kyokubaaza. Omubyafaayo bye, "Autinities" 90-95 AD nagamba ngu James akaba ari murumuna wa Yesu kandi agaruka agamba aha Ndagaano ensya.

 

 

 

OKWETEGYEREZA 23

NARUGA OMWIGURU

"Omugaaati gwa Ruhanga kuruga omwiguru, niguha amagara geensi …nkiija naruga omwiguru" (Yoh 6:33,38). Ebigambo ebi nanebindi nibikozesibwa kubi kugira ngu Yesu akaba ari omwiguru atakazairwe. Shoma emishororongo egi oyetegyereze.

1. Kukiraabe nikikirizibwa kityo, okugira enda kwa Maryamu akazara Yesu, nikiba kitiine makuru.

2. Shoma (Yoh 6) hamwe na (Luk 1:35) oreebe.

3. (Yoh 6:51, Yoh 6:62)

4. Omushuura niyo emwe neyoreka ngu Yesu akaba atarikwingana na Ruhanga. (Yoh 6:57).

5. Abarikwikiririza omu bushatu nibagira ngu Yesu akaruga omwiguru ahakuzarwa kwe, eki nikituma okugira enda kwa Maryamu kyabura amakuru (Yoh 6:33,50,51). Eki nikyoreka ngu Ruhanga akahurira okubonabona kwabisirayiri yija kubayamba obwo arikurabira omuri Musa nabwanyima hati Yesu akaija nka Musa kwiha itwe omubuhuuku bwekibi.

OKWETEGYEREZA 24

YESU AKAHANGA ENSI?

Bamwe nibikiriza ngu Yesu akahanga ensi (Kol 1:15-18) kwonka ebyahandikirwe omubaiburi tibirikwikirizana neeki.

1. Ekitabo kyokutandika nikitworeka ngu Ruhanga niwe yahangire ensi kwonka ti Yesu

2. Yesu akaba omwaana wa Ruhanga ahabwamani ga Ruhanga. Ruhanga akazoora Yesu omubafu (Rom 1:4) (Byak 13:32,33) Yesu obwo yaba omujigaijo wa Ruhanga wokubanza (2 Sam 7:14) (Zab 89:27) (Byak 2:32)

3. Yesu nuwe mujigaijo kuruga omubafu (Kol 1:15) (Kush 1:5) (Efe 2:10) (Efe 4:23,24;2) (1 Kor 15:22, 23)

4. Okuhangwa okukurikugambwaho omu Kol, nikumanyisa okuhanga okusya okutari okwo okwomu kitabo kyokutandika. Okuhanga oku nikumanyisa ebiconco ebituratungye omubukama bwa Ruhanga oku abaikiriza bariba abakama bakategyeka aha omunsi (Kush 5:10). Eki kikahikirizibwa omuri Yesu (Kol 1:16) (Efe 2:6) (2 Kor 5:17) (Kol 1:22) (Kol 1:16,20) (Mak 10:6)

 

 

 

 

 

OKWETEGYEREZA 25

ABRAHAM ATAKABIREHO, NYOWE NKABA NDIHO (Yoh 8:58)

Bamwe nibagira ngu Yesu akaba ariho Aburahamu atakabaireho. Kwonka Baiburi neyegyesa ebirikutaana neki.

1. Ruhanga endagaano eyiyakozire na Abrahamu akamuraganisa omwijukuru Yesu nkomuntu tarabandiize Abrahamu kubaho.

2. Shoma (Yoh 8:58) Yesu nkokutubire twarebire akaba atariho nkomuntu kwihaho akaba ari omu kitekateeko kya Ruhanga.

3. Kut 17:17 Aburahamu akasheka kuyaraganisibwe ngu naza kugira omwijukuru Yesu oritegye ka ensi. Ruhanga akaba aine ekitekateeko kyokubaho kwa Yesu kuruga omu kutandika kandi akaija yaraganisibwa Abrahamu.

OKWETEGYEREZA 26:

MELCHIZEDEK NOHA?

Melchizedek nagambwa kuba yabaire atiine bazaire kandi atiine burugo ngu kandi akaba ari omwaana wa Ruhanga (Heb 7:1,3). Ahabweeki bamwe bagira ngu ni Yesu ngu kandi akaba ariho atakaziirwe.

Okugarukamu:

1. Yesu akaba aine Ishe ari Ruhanga kandi nyina ari Maryamu. Kandi Yesu akaba aine oburugo, aine abanyabuzaare (Luk 3, Mat 1) nahabwekyo Melchizedek tarikubaasa kuba yabaire ari Yesu. Shoma (Heb 7:15) (Heb 5:5,6) oru nuribaasa kuba rwabaire ruri omurimi rwabaire nirukoresibwa abayudaaya kumanyisa Ruhanga ahakuba niwe yabaire atiine Ishe kandi na nyina kandi atiine butandikiro (1 Tim 6:16) (Zab 90:2) kwonka kandi eki kikahakanisibwa (Heb 7:4) ahakuba nibagira ngu Melchizedek we akareebwa kwonka kandi we Ruhanga takareebwaga. Reeba eki oku kirikushushama na (Esther 2:7) (Heb 7:2,7) (Heb 7:14) (Yoh 8:33,39) Melchizedek nahabwekyo kikaba kiri ekyorekyerero kyabaire nikyoreka oku Yesu yabaire nayorekyererwa kwenda ngu abantu betegyereze munonga ebya Yesu Kristo (1Tim 1:4)

EISHOMO RYA 7

EBIBUUZO

1. Hereza ebintu bibiri ebyarangirwe banabi ahari Yesu omundagaano enkuru……

2. Yesu akaba ariho nkomuntu atakazairwe?

3. Nimuringoki ogu Yesu yabasize kubaho atakazairwe

  1. Nkamalaiaka
  2. Nkobushatu
  3. Nkomuzimu
  4. Omubitekateeko nenkora ya Ruhanga

4. Hereza ebikwatiriine na Maryamu omuri ebi ebyayorekwa ahansi

  1. Akaba ari ohikiriire kandi otiine kibi
  2. Akagira enda ya Yesu, obwo arikurabira omu mwooyo arikweera.
  3. Hati ari omwiguru nahereza eshaara zaitu.

5. Yesu niwe yahangire ensi?

6. Noyetegyereza ota eshuura egi Yoh 1:1-3 omukutandika hakaba hariho ekigambo?" Eki ekikitarikumanyisa nenki?

7. Ahabwenki nekyomugasho okumanya ngu Yesu akaba atariho atakazairwe?