Inleiding

Alle mensen die hebben aanvaard dat er een God is, en dat de Bijbel Zijn openbaring aan de mens is, moeten serieus zelf toepassing vinden in zijn fundamentele boodschap. Veel van degenen die zich 'Christenen' noemen brengen er niet veel van terecht - een paar verzen uit het Nieuwe Testament op zondag, een Bijbel ergens in het huis die nog nooit is geopend, slechts weinig herinneren zich enkele Bijbelverhalen. Geen wonder dat met zo'n ontspannen houding aan Gods machtige Woord van de waarheid er zo veel verwarring en onzekerheid is in leven en het denken van zovelen.

Aan de andere kant zijn er mensen met weinig christelijke achtergrond die besluiten te proberen om uit de Bijbel de boodschap te halen, maar vinden dat iedereen die ze benaderen hen proberen een package deal aan te bieden van leerstellingen en menselijke filosofieën die niet fundamenteel de woorden van de Bijbel weergeven.

Het is de bedoeling van "Bible Basics' om de boodschap van de Bijbel te analyseren op een zakelijke, systematische manier. Het is ontworpen om aan een stuk door te worden gelezen als een boek, of om te worden gebruikt als een schriftelijke cursus. Antwoorden op de vragen aan het eind van elke studie kunnen worden verzonden naar het onderstaande adres; uw antwoorden zullen vervolgens worden doorgegeven aan een persoonlijke mentor, die dan met u kan corresponderen als u vorderingen maakt in de studies. Aangenomen wordt dat sommige lezers zullen worden afgeschrikt door het idee om vragen te beantwoorden, maar willen liever vragen stellen met betrekking tot gebieden waar zij onduidelijkheid over hebben, of oneens zijn met de interpretatie hiervan. Nogmaals, indien een dergelijke brief is gericht aan het onderstaande adres, een persoonlijk antwoord kan worden gegeven.

De auteur is ervan overtuigd dat de fundamentele boodschap van de Bijbel glashelder is. Echter, er zullen altijd een aantal passages en thema's zijn die oppervlakkig lijken te zijn weergegeven en in strijd met het algemene thema van de Bijbeltekst. Sommige van deze teksten samen met andere aspecten van het Evangelie, die alleen interessant zijn voor sommige lezers, worden besproken in de Digressions. Het moet mogelijk zijn om de fundamentele boodschap van Bible’s basic te begrijpen zonder het lezen van de Digressions, maar verwacht wordt dat veel studenten de meeste van hen al gelezen zullen hebben. De Bijbel vertaling over het algemeen gebruikt in deze studies is de Authorized Version. Echter, indien er sprake is van enige onduideijkheid in de vertaling, andere versies zijn genoteerd: de herziene versie (RV), Revised Standard Version (RSV), Herziene Authorized Version (RAV) en New International Version (NIV).

Er zijn veel mensen die zouden moeten worden bedankt voor hun bijdrage aan het tot stand komen van dit boek. Mijn belangrijkste schuld ligt bij de honderden mensen in Afrika, West-Indië, de Filippijnen en Oost-Europa, wiens zoekende vragen en dorst naar de waarheid me hebben gedwongen om na te denken over deze Bible’s Basics iedere keer weer. Hun schoonheid en kracht wordt alleen maar groter door vanuit zoveel verschillende invalshoeken te bekijken. In overvolle taxi's, op open vrachtwagens ,in rustige vergaderzalen, op broeiende hotel balkons en onder sterrenhemel verlichte dorpen, deze onderwerpen zijn besproken,betwist geestdriftig over geraakt door Bijbel studenten uit alle geledingen van het leven. Mijn Christadelphian broeders met wie ik het voorrecht heb om te werken in deze, zijn een onophoudelijke bron van kracht en hulp. De inhoud van veel van deze uitweidingen in dit boek werden vaak grondig besproken tussen ons in hotelkamers, na een afmattende sessie met een groep studenten van de Bijbel correspondentie cursus. De omgang en de vriendschap die ontstaat door de verbondenheid door deze fundamentele leerstellingen over de waarheid van de Bijbel is onovertroffen in de menselijke ervaring. Dus voor al deze "mijn collega's tot het Koninkrijk van God" Ik heb nu hulde gebracht,hopende dat zij dit boek een hulp vinden bij het geweldige werk van het publiceren van de ware Evangelie "in alle naties".

Grijpend naar de echte waarheid van het evangelie, zoals onderwezen in de pagina’s van de Bijbel is van invloed op elk deel van ons leven, waardoor mannen en vrouwen over de gehele wereld naar behoren glorie geven aan God, zoals Hij bedoeld heeft, nu en voor eeuwig.Iedereen die de waarheid vind, vind de "parel van grote prijs", en weet de gevoelens van Jeremia voor zichzelf: "Uw woorden werden gevonden, en ik heb ze verslonden, en Uw woord is voor mij het plezier en de vreugde van mijn hart "(Jer.15: 16). Om dit te bereiken, dient u te bidden voor de hulp van God voor begrip van het woord voordat je elk van deze studies aanpakt. "En nu ...vertrouw ik u aan God, en aan het woord van Zijn genade, hij heeft de macht om op te bouwen en het erfdeel te geven aan allen die hem toebehoren" (Handelingen 20:32).

Duncan Heasters

Afkortingen gebruikt in deze studies voor de boeken van Bijbel


Gen-Genesis
Ex-Exodus
Lev.-Leviticus
Num.-Nummers
Dt.-Deuteronomium
Josh.-Joshua
Jud.-rechters
1 Sam.-1 Samuel
2 Sam.-2 Samuel
1 Chron.-1 Kronieken
2 Chron.-2 Kronieken
Neh.-Nehemia
Ps.-Psalmen
Prov.-Spreuken
Ecc.-Prediker
Is.-Jesaja
Jer.-Jeremia
Ez.-Ezechiël
Dan.-Daniel
Hos.-Hosea
Am.-Amos
Mic.-Micah
Nah.-Nahum
Hab.-Habakkuk
Zeph.-Zephaniah
Hagg.-Haggai
Zech.-Zacharia
Mal.-Maleachi
Mt.-Matthew
Mk.-Mark
Lk.-Lucas
Jn.-John
Rom.-Romeinen
1 Cor.-I Korinthiërs
2 Cor.-2 Korinthiërs
Gal.-Galaten Efeziërs Eph. -
Phil.-Filippenzen
Col.-Kolossenzen
1 Thes.-1 Thessalonicenzen
2 Thes.-2 Tessalonicenzen
1 Tim.-1 Timothy
2 Tim.-2 Timothy
Tit.-Titus
Heb.-Hebreeers
1 Pet.-1 Peter
2 Pet.-2 Peter
1 Jn .- 1 Johannes
2 Jn.-2 Johannes
Rev.-Openbaring

Studie Vragen

De vragen aan het eind van elk onderzoek zijn twee typen: multiple choice (waarbij je moet kiezen voor een van de antwoorden vermeld als het juiste antwoord op de vraag), en de gewone vragen die een paar zinnen als antwoord vereisen. Schrijf uw antwoorden in de ruimten verstrekt en druk op de knop Verzenden als u klaar bent met alle vragen voor deze studie. Iemand zal uw antwoorden en contact met u opnemen met verdere instructies.

U mag uw antwoorden sturen naar: --
Bible Basics, PO Box 3034, South Croydon, Surrey CR2 0ZA ENGELAND
info@carelinks.net
www.carelinks.net www.biblebasicsonline.com

Boek Bestellingen

Uitgave van het boek werd voor het eerst gepubliceerd in 1992, tweede editie 1994, Russische uitgave 1993
ISBN 1 874508 00 3